Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 107

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bestaande indemniteitsregeling musea beperkt mogelijkheden biedt om tegen gunstige voorwaarden kunstvoorwerpen te lenen uit buitenlandse collecties;

overwegende dat ook het uitlenen van kunstvoorwerpen uit binnenlandse collecties bevorderd dient te worden;

verzoekt de regering, in overleg met IPO, VNG en musea te onderzoeken op welke wijze een «niet-verzekermodel» kan worden vormgegeven, en de Kamer daarover vóór de zomer van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Pechtold

Van Raak