Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 29

29 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

te weten: 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over het vermijden van de route via Calais door de transportsector (34300-XV, nr. 23); 

 • -de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over aanpassing van het Dagloonbesluit (34300-XV, nr. 24); 

 • -de motie-Ulenbelt c.s. over een uitzondering in de regeling voor kinderopvangtoeslag (34300-XV, nr. 25); 

 • -de motie-Ulenbelt/Voortman over het recht van kinderen op sociale zekerheid (34300-XV, nr. 26); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over verhoging AOW-leeftijd voor 2016 ongedaan maken (34300-XV, nr. 27); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over banen voor langdurig bijstandsgerechtigden (34300-XV, nr. 28); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over verhoging van de maximale uitkeringshoogte van de OBR (34300-XV, nr. 29); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over opschorten van de sollicitatieplicht voor 60-plussers (34300-XV, nr. 30); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over compensatie van de tekorten bij de sociale werkvoorziening (34300-XV, nr. 31); 

 • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over aanbieden van een kindpakket door alle gemeenten (34300-XV, nr. 32); 

 • -de motie-Karabulut/Ulenbelt over plannen voor beter samenleven in buurten en wijken (34300-XV, nr. 33); 

 • -de motie-Karabulut/Ulenbelt over proeven met anoniem solliciteren (34300-XV, nr. 34); 

 • -de motie-Nijkerken-de Haan/Vermeij over wegwerken van de achterstanden bij het UWV (34300-XV, nr. 35); 

 • -de motie-Nijkerken-de Haan over de effectiviteit van re-integratieprojecten (34300-XV, nr. 36); 

 • -de motie-Nijkerken-de Haan/Kerstens over vervullen van vacatures in de grensregio's (34300-XV, nr. 37); 

 • -de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over voorkomen van banenverlies in de seizoensarbeid (34300-XV, nr. 38); 

 • -de motie-Pieter Heerma/Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind (34300-XV, nr. 39); 

 • -de motie-Vermeij/Van Weyenberg over lokale proeven met anoniem solliciteren (34300-XV, nr. 40); 

 • -de motie-Kerstens over het realiseren van garantiebanen bij de overheid (34300-XV, nr. 41); 

 • -de motie-Kerstens over bestrijden van misbruik van stages en werkervaringsplekken (34300-XV, nr. 42); 

 • -de motie-Kerstens/Nijkerken-de Haan over een individueel plan van aanpak voor uitkeringsgerechtigden (34300-XV, nr. 43); 

 • -de motie-Kerstens/Van Weyenberg over verlenging van de tijdelijke uitbreiding van de Inspectie SZW (34300-XV, nr. 44); 

 • -de motie-Yücel c.s. over wettelijke verankering van kindcentra (34300-XV, nr. 45); 

 • -de motie-Yücel c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van schuldenbeleid van overheden (34300-XV, nr. 46); 

 • -de motie-Yücel c.s. over ook in 2016 en 2017 mogelijk maken van landelijk geoormerkte armoedemiddelen (34300-XV, nr. 47); 

 • -de motie-De Graaf over geen enkele asielzoeker meer toelaten (34300-XV, nr. 48); 

 • -de motie-De Graaf over voor niemand de inburgering voorschieten of betalen (34300-XV, nr. 49); 

 • -de motie-De Graaf over migranten pas Nederlander laten worden na tien jaar hier gewerkt te hebben (34300-XV, nr. 50); 

 • -de motie-Van Weyenberg/Ulenbelt over de sollicitatieplicht beëindigen als een arbeidsovereenkomst is getekend (34300-XV, nr. 51); 

 • -de motie-Van Weyenberg over alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst nemen (34300-XV, nr. 52); 

 • -de motie-Van Weyenberg/Krol over scholing en begeleiding voor ouderen (34300-XV, nr. 53); 

 • -de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over meer mogelijkheden voor intersectorale scholing (34300-XV, nr. 54); 

 • -de motie-Sjoerdsma over gemeenten experimenteerruimte bieden voor de integratie van asielzoekers (34300-XV, nr. 55); 

 • -de motie-Voortman/Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers (34300-XV, nr. 56); 

 • -de motie-Voortman c.s. over de wenselijkheid van de invoering van een tweede meerjarig contract (34300-XV, nr. 57); 

 • -de motie-Voortman over het opsporen van spookjongeren (34300-XV, nr. 58); 

 • -de motie-Voortman over het raadplegen van WW'ers over de gewenste dienstverlening door het UWV (34300-XV, nr. 59); 

 • -de motie-Krol over een agenda langdurige ouderenwerkloosheid (34300-XV, nr. 60); 

 • -de motie-Krol over een tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd naar 63 jaar (34300-XV, nr. 61); 

 • -de motie-Krol over afzien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd (34300-XV, nr. 62); 

 • -de motie-Krol over nadere aanpassing van de overbruggingsregeling AOW (34300-XV, nr. 63); 

 • -de motie-Krol over het lage aantal aanvragen voor de overbruggingsregeling (34300-XV, nr. 64); 

 • -de motie-Krol over schrappen van de sollicitatieplicht voor 64-jarigen (34300-XV, nr. 65); 

 • -de motie-Krol over nut en noodzaak van een sollicitatieplicht boven het 60ste levensjaar (34300-XV, nr. 66); 

 • -de motie-Krol over opnieuw opnemen van de stapelingsmonitor in de begroting (34300-XV, nr. 67); 

 • -de motie-Krol over koopkrachtreparatie voor gepensioneerden (34300-XV, nr. 68); 

 • -de motie-Krol over de Rotterdamse aanpak voor zzp'ers in geldproblemen (34300-XV, nr. 69); 

 • -de motie-Krol over het rekenrentebeleid van de Nederlandsche Bank (34300-XV, nr. 70); 

 • -de motie-Krol over het verbinden van Mijn pensioenoverzicht met telebankieren (34300-XV, nr. 71); 

 • -de motie-Öztürk/Krol over de oudedagsvoorziening voor ouderen van Surinaamse afkomst (34300-XV, nr. 72); 

 • -de motie-Öztürk over het matchen van werkzoekenden en personen die hun bedrijf willen overdragen (34300-XV, nr. 73); 

 • -de motie-Öztürk over loksollicitaties om te controleren op discriminatie (34300-XV, nr. 74); 

 • -de motie-Öztürk over het begeleiden van de minister van SZW van werk naar werk (34300-XV, nr. 75); 

 • -de motie-Van Klaveren over verhogen van het taalniveau van het inburgeringsexamen (34300-XV, nr. 76); 

 • -de motie-Klein over een statusvoorschot voor nieuwkomers (34300-XV, nr. 77); 

 • -de motie-Klein over de termijn voor opeenvolgende contracten weer op drie maanden stellen (34300-XV, nr. 78); 

 • -de motie-Klein over overnemen van de aanbevelingen van de VNG inzake de kostendelersnorm (34300-XV, nr. 79). 

(Zie vergadering van 2 december 2015.) 

De voorzitter:

De heer Ulenbelt wil zijn aangehouden motie op stuk nr. 26 in stemming brengen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg (34300-XV, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt c.s. (34300-XV, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Voortman (34300-XV, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (34300-XV, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Ulenbelt (34300-XV, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Ulenbelt (34300-XV, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Nijkerken-de Haan/Vermeij (34300-XV, nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Nijkerken-de Haan (34300-XV, nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Nijkerken-de Haan/Kerstens (34300-XV, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg (34300-XV, nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Schouten (34300-XV, nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vermeij/Van Weyenberg (34300-XV, nr. 40). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens (34300-XV, nr. 41). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens (34300-XV, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens/Nijkerken-de Haan (34300-XV, nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens/Van Weyenberg (34300-XV, nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (34300-XV, nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (34300-XV, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (34300-XV, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (34300-XV, nr. 48). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (34300-XV, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (34300-XV, nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Ulenbelt (34300-XV, nr. 51). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Krol (34300-XV, nr. 53). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma (34300-XV, nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (34300-XV, nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Tanamal (34300-XV, nr. 56). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (34300-XV, nr. 57). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman (34300-XV, nr. 58). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman (34300-XV, nr. 59). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 61). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 62). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 65). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 66). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 67). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 68). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 69). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 70). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34300-XV, nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk/Krol (34300-XV, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34300-XV, nr. 73). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34300-XV, nr. 74). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34300-XV, nr. 75). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34300-XV, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (34300-XV, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (34300-XV, nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (34300-XV, nr. 79). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij willen geacht worden, voor de motie-Krol (34300-XV, nr. 62) te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dat is bij dezen opgenomen in de Handelingen. Het verandert de uitslag van de stemming niet.