Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 23

23 Stemmingen moties ROC Leiden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO ROC Leiden,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen over een plan van aanpak voor het gecontroleerd reduceren van het opleidingsaanbod (33495, nr. 71);

  • -de motie-Lucas over geen additionele middelen beschikbaar stellen (33495, nr. 72);

  • -de motie-Beertema over een sociogram van alle betrokken bestuurders en toezichthouders (33495, nr. 73);

  • -de motie-Rog over aandacht besteden aan de toenemende schaalgrootte van mbo-instellingen (33495, nr. 74);

  • -de motie-Jasper van Dijk over opties om vastgoed en onderwijs van elkaar te scheiden (33495, nr. 75).

(Zie vergadering van 18 juni 2015.)

De voorzitter:

De motie-Lucas (33495, nr. 72) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ROC Leiden in acute financiële problemen is geraakt door naïeve en amateuristische investeringen in vastgoed;

overwegende dat het redden van het ROC Leiden ten koste gaat van andere instellingen en dit alleen gerechtvaardigd is als deze injectie daadwerkelijk leidt tot een duurzame oplossing voor de onderwijskwaliteit;

overwegende dat de minister de Kamer hiervan niet heeft weten te overtuigen en nu geld overmaken de sector het signaal geeft dat we wel zeggen dat instellingen failliet moeten kunnen gaan, maar dat niet waarmaken en daarmee bestuurders een vrijbrief geven voor wanbeleid;

verzoekt de regering, geen additionele middelen aan het ROC Leiden ter beschikking te stellen en de benodigde besluiten te nemen, in het kader van haar stelselverantwoordelijkheid, voor een ordentelijke afwikkeling van het onderwijs op het ROC Leiden en het vervolgens elders onderbrengen van de leerlingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76, was nr. 72 (33495).

De voorzitter:

De motie-Rog (33495, nr. 74) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zowel uit de problematiek rondom ROC Amarantis en ROC Leiden blijkt dat grootschaligheid van mbo-instellingen tot grote problemen kan leiden en zelfs middelgrote roc's al snel "too big to fail" zijn;

overwegende dat bij een eventuele reddingsoperatie van ROC Leiden de andere mbo-instellingen en de belastingbetaler samen de kosten voor de doorstart van de instelling moeten dragen en dat dit voelt als een beloning voor slecht gedrag;

overwegende dat door de verdergaande schaalvergroting de pluriformiteit van het aanbod aan instellingen in het mbo in toenemende mate onder druk komt te staan;

verzoekt de regering, bij de aangekondigde brief over de gemeenschap van mbo-colleges die in het najaar komt, aandacht te besteden aan de toenemende schaalgrootte waardoor instellingen "too big to fail" worden en de invloed van de wachtgelden daarbij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77, was nr. 74 (33495).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. De problemen op ROC Leiden zijn veroorzaakt door bestuurders met grootheidswaan. De school kampt nu met hoge schulden als gevolg van onbetaalbare vastgoedlasten. Oorzaak is de onbeperkte vrijheid van bestuurders om onderwijsgeld te verbrassen. Nu ligt de keuze voor: een steunpakket van 40 miljoen euro of een faillissement? Op dat laatste stuurt de motie op stuk nr. 72 van de VVD aan. Een faillissement heeft grote risico's, met name als het gaat om hogere kosten en het feit dat studenten en docenten op straat belanden. Tot overmaat van ramp blijven de bestuurders ongestraft rondlopen. Dat maakt dat wij tegen de motie-Lucas stemmen.

De heer Rog (CDA):

Voorzitter. De financiële positie van ROC Leiden is als gevolg van megalomane vastgoeddeals onhoudbaar geworden. Feitelijk is ROC Leiden failliet. Het kan alleen kunstmatig in leven worden gehouden als de minister 40 miljoen euro van andere roc's overmaakt naar ROC Leiden. Voor het CDA is zo'n redding met het geld van andere roc's alleen te rechtvaardigen als dat de mbo-sector als geheel niet schaadt en beter uitpakt voor de studenten en de medewerkers van ROC Leiden. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit reddingsplan aan die voorwaarden voldoet. Het CDA wil niet dat geld voor onderwijs wordt besteed aan de redding van vastgoed. Dat is wel hetgeen gebeurt in de plannen van de minister. Het CDA heeft steeds de belangen van studenten en leraren vooropgesteld. Dat zijn de belangen van studenten en leraren van ROC Leiden, maar ook die van studenten en leraren van andere roc's. Mijn fractie zal voor de motie-Lucas stemmen. Wij onderstrepen daarbij dat de minister als stelselverantwoordelijke geen geld moet weghalen bij roc's ten behoeve van het vastgoed.

De voorzitter:

U moet het houden bij een stemverklaring, mijnheer Rog.

De heer Rog (CDA):

Dat doe ik. Wij roepen de minister op om wel haar verantwoordelijkheid te nemen als stelselverantwoordelijke.

De voorzitter:

Dank u wel. Oproepen doet u tijdens de overleggen. Dit moment is alleen bedoeld om een stemverklaring af te leggen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (33495, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Lucas (33495, nr. 76, was nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de VVD en Van Vliet voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (33495, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog (33495, nr. 77, was nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33495, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.