Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 32

32 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34195).

Ik stel voor, bij het debat over de agenda van de Europese top hedenavond spreektijden te hanteren van 10 minuten voor de VVD en de Partij van de Arbeid; 7 minuten voor de SP, het CDA, de PVV en D66; 5 minuten voor de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS; 2,5 minuut voor de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren en 1,5 minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de CDA-fractie heb ik de volgende benoemingen in commissies gedaan:

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Ronnes tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Knops tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Van Helvert tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Ronnes tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête het lid Oskam tot lid;

 • -in de contactgroep België het lid Ronnes tot lid;

 • -in de contactgroep Frankrijk het lid Van Helvert tot lid.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 26485, nr. 205; 31239, nr. 158; 31239, nr. 159; 33043, nr. 17; 34000-VIII, nr. 49; 34000-VIII, nr. 51; 34000-XIII, nr. 118; 34000-XVII, nr. 31; 34000-XVII, nr. 32; 34002, nr. 67.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Waarborgfonds Sociale Woningbouw, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 juni 2015, met als eerste spreker de heer Monasch van de Partij van de Arbeid;

 • -het VAO Post, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 juni 2015, met als eerste spreker de heer Graus van de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

We gaan door naar de individuele verzoeken. Mevrouw Gesthuizen heeft gevraagd of zij als eerste mag spreken, omdat zij naar een procedurevergadering moet. Ik geef het woord aan mevrouw Gesthuizen, maar eerst vraagt de heer Graus nog het woord over het vorige punt.

De heer Graus (PVV):

Het ging een beetje snel allemaal, maar kan het VAO Post nog deze week op de agenda komen?

De voorzitter:

Ja, dat kan. Geen stemmingen?

De heer Graus (PVV):

Het liefst wel, maar de stemmingen mogen ook later.

De voorzitter:

Als we de stemmingen dinsdag kunnen doen, doen we dat. Ik zal het VAO voor deze week inplannen. Het woord is aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Ik vraag graag de steun van de collega's om een debat te houden over RADAR. Het onderwerp is net ook bij het vragenuur aan de orde geweest. Ik ben allerminst tevreden over de antwoorden. Ik vraag dit debat mede namens D66 aan.

Mevrouw Helder (PVV):

Het is belangrijke materie en daar moeten we het zeker over hebben, dus steun.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik zat er net ook naar te kijken. De antwoorden waren zeer onbevredigend, dus steun. We hebben het er net al even over gehad. Ik denk dat het ook goed is om nu een schriftelijke vragenronde met elkaar af te spreken en vervolgens aan de staatssecretaris te vragen om de vragen te beantwoorden in een brief voorafgaand aan het debat.

De voorzitter:

Ik zie dat mevrouw Gesthuizen het hiermee eens is.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

In het NS-debat zei minister Dijsselbloem dat een staatsbedrijf hoge standaarden moet hebben. In dat geval moet de Staat zelf het zeker goed doen. Volledige steun van GroenLinks voor het verzoek.

De heer Recourt (PvdA):

Er is een brief toegezegd in het vragenuur. Wij willen die eerst afwachten en kijken wat erin staat. Op dit moment nog geen steun voor het debat.

De heer Van Oosten (VVD):

Ik sluit mij daarbij aan, temeer omdat we net het vragenuur hebben gehad waarin uitvoerig op het onderwerp is gereflecteerd. Ik wacht even de brief af.

De voorzitter:

Mevrouw Keijzer steunde mevrouw Gesthuizen in een verzoek aan de griffier van de vaste Kamercommissie om nadere vragen te inventariseren, zodat de minister deze in de reeds toegezegde brief kan beantwoorden.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik vermoed dat u de staatssecretaris bedoelt, maar het mag ook de minister zijn.

De voorzitter:

De staatssecretaris heeft vandaag de antwoorden gegeven, dus ik neem aan dat hij dit verder behandelt. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

En ik verschijn weer op het moment dat de brief er is.

De voorzitter:

Ik zie u tegemoet.

Ik geef het woord aan mevrouw Van Tongeren van GroenLinks.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag een plenair debat voeren met de minister van Economische Zaken over mijnbouwafvalwaterinjectie. De vorige keer werd gezegd dat we zouden proberen om een AO voor de zomer te houden. Dat gaat niet meer lukken. Ik zou graag in september een plenair debat over dit onderwerp willen houden.

De voorzitter:

Is het onderdeel van het verzoek dat het in september moet? Een verzoek om steun voor een plenair debat in september …

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Bij voorkeur in september.

De voorzitter:

… over mijnbouwafvalwaterinjectie.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

De problemen in Twente zijn groot. De afvalwaterinjectie is niet voor niets stilgelegd. SodM kijkt of dit weer hervat kan worden. Het lijkt ons heel erg goed dat wij er in de tussentijd over spreken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het lijkt mij duidelijk dat er voor de mensen helderheid moet komen over de vraag of die 1 miljoen uitgesloten kan worden of niet. Misschien kan daar duidelijkheid over komen. In ieder geval steun voor het debat.

De voorzitter:

U wilt eigenlijk een brief.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het lijkt mij goed dat er snel voor de regio duidelijkheid wordt geschapen over de mogelijke schadevergoeding van 1 miljoen. Dat kan niet in de lucht blijven hangen. Als dat kan heel graag. In ieder geval steun voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek om een brief en ook het debat. Dat is heel belangrijk.

De heer Bosman (VVD):

We spreken regelmatig over dit soort onderwerpen. Er staan regelmatig debatten gepland. Het kabinet komt vanzelf met allerlei voorstellen. Het komt vanzelf aan de orde. Geen steun.

De voorzitter:

Geen behoefte dus aan een extra debat.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

De PvdA steunt het verzoek om een debat in september.

De voorzitter:

Ik moet vaststellen dat u niet de steun hebt van de meerderheid van de Kamer op dit onderwerp. We zullen een brief vragen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Er is wel voldoende steun voor een dertigledendebat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ja, dat stond er al. Ik kijk nog even naar de SP om te horen of zij een debat over afvalwaterinjectie steunt. Dat …

De voorzitter:

Iedereen heeft de kans gehad om te reageren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Er zitten niet zo gek veel SP'ers meer.

De voorzitter:

Nee, en ze reageren nog steeds niet.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Oké. Dat is jammer.

De voorzitter:

Dus ik neem aan dat ze geen behoefte hebben aan dit debat. Wilt u een dertigledendebat?

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat staat al op de lijst.

De voorzitter:

Dan staat dat al op de lijst. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering als het gaat om de brief doorgeleiden naar het kabinet.

U hebt nog een verzoek.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik blijf proberen om deze belangrijke onderwerpen op de plenaire agenda te krijgen. Deze week of volgende week zouden wij van de minister van Economische Zaken de planMER over schaliegas krijgen. Ik zou bij voorkeur in september — als het oktober wordt dan wordt het oktober, maar liefst in september — een plenair debat willen houden over hoe wij verdergaan met het belangrijke onderwerp van schaliegaswinning in Nederland.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil eigenlijk nog op het vorige verzoek reageren.

De voorzitter:

Ja, maar …

Mevrouw Leijten (SP):

Per abuis heeft mijn fractie geen steun uitgesproken, maar die steun maakt wel een meerderheid voor het debat. Daarom wil ik het toch nog even doen.

De voorzitter:

Ja, maar dat kan toch echt niet meer, want ik was echt al aan een nieuw punt begonnen. Het spijt mij zeer. Er is uitgebreid om uw aandacht gevraagd.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Oké. Ik meld het voor morgen weer aan.

De voorzitter:

Ja. Op deze manier duurt de regeling gewoon vier uur. Soms moeten wij …

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Wij hebben nu meerderheidssteun voor een debat over afvalwaterinjectie.

De voorzitter:

Ik schrijf het op de lijst. Het is een meerderheidsdebat. Vier minuten spreektijd per fractie, maar ik verzoek de leden wel om in de regeling van werkzaamheden gewoon te acteren als het gevraagd wordt.

Er is nu een ander verzoek aan de orde en dat gaat over schaliegas.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, u had een punt bij het vorige punt, maar dank voor de coulance. Ik denk dat dit toch het meest efficiënt is, maar u hebt gelijk: wij moeten allemaal opletten.

De Partij voor de Dieren vindt schaliegasboringen geen goed idee, dus zij steunt dit verzoek om een debat te voeren.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook steun voor het debat.

De heer Klein (Klein):

Steun voor het debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Wij steunen het debat, waarbij ik zou willen voorstellen dat wij wel even bekijken of er nog iets te clusteren is gelet op het grote aantal debatten over gaswinning. Maar dit onderwerp moet zeker besproken worden.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun.

De heer Bosman (VVD):

Er staan ontzettend veel debatten op de rol, ook ontzettend veel dertigledendebatten. Als wij niet in staat zijn om het aantal debatten te beperken. De VVD geeft geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Nou, ik zie dit als een … Mijnheer Hoogland.

De heer Hoogland (PvdA):

Wij sluiten ons aan bij de heer Bosman. Eerst willen wij een brief en dan kan dit onderwerp betrokken worden bij de vele debatten die al gepland staan.

De voorzitter:

Wel een brief. Er is geen meerderheid voor het debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik begrijp het. Ook dit zal ik blijven proberen. Schaliegaswinning in Nederland lijkt mij bij uitstek een onderwerp waar wij plenair over moeten debatteren. Maar goed, voorlopig geven de regeringspartijen geen steun.

De voorzitter:

Wel een brief.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Wel een brief, ja.

De voorzitter:

Dan zal ik het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dan kan het op de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de lijst. Drie minuten spreektijd per fractie.

Dan geef ik nog een keer het woord aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Het spijt mij dat ik hier ook voor dit onderwerp sta. Wij lezen in de krant van alles over onderzoeken. Ook geeft de minister persconferenties, maar de Kamer heeft de stukken niet. Wij zouden graag binnen 24 uur horen welke stukken wij krijgen van de minister voor het geplande gasdebat van volgende week, zodat wij ons ook nog fatsoenlijk kunnen voorbereiden hierop. Dat is onder andere het eerste advies van de commissie-Meijdam en dit onderzoek van TNO. Wij willen tijdig de stukken ontvangen …

De voorzitter:

U wilt een overzicht krijgen, een procedurele brief waarin staat welke stukken u nog krijgt en wanneer u die krijgt.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

En dat stuk wilt u dan zo snel mogelijk, neem ik aan.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Binnen 24 uur. Ik wil er dringend op wijzen dat de kwaliteit van het debat beter wordt als de Kamer de stukken niet vlak voor het grote gasdebat van volgende week krijgt.

De voorzitter:

Het betreft een procedurele brief. Zal ik gewoon het stenogram van dit gedeelte van de vergadering … Nee, er moet toch nog iets aanvullends over gezegd worden door mevrouw Mulder.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Daar moeten alle onderzoeken bij staan die op de laatste pagina van het rapport van het SodM worden genoemd. Daar willen wij allemaal inzage in hebben.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Dat geldt ook voor de onderliggende rapporten die door NAM zijn opgesteld, waarin risicoanalyses zijn gemaakt. Zonder die analyses is het voor ons heel moeilijk om te beoordelen of er een veilige oplossing wordt gekozen. Daarbij zou ik graag willen opmerken dat de persconferentie vandaag begon voordat de Kamer de brief had ontvangen. Dat vind ik op z'n minst niet netjes. Daar hebben wij al een heel aantal keren opmerkingen over gemaakt. Ik zou ernstig willen benadrukken dat de minister die brief echt wel een halfuurtje eerder kan sturen, zodat wij die brief allemaal net kunnen lezen voordat hij hem aan de pers uitdeelt.

De voorzitter:

Ik stel voor dat wij deze opmerking toevoegen aan het stenogram dat ik zo dadelijk naar de regering ga sturen, maar mevrouw Ouwehand wil ook nog iets zeggen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dank daarvoor. Ik sluit mij graag aan bij het verzoek en de gemaakte opmerkingen.

De heer Bosman (VVD):

Steun voor het verzoek om informatie. Volgens mij hebben alle collega's ruim de tijd gehad om een reactie te geven op informatie die er nog niet was, dus dat helpt ook.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek en de gemaakte opmerkingen, in het bijzonder over de persconferentie en de informatie aan de Kamer. Dat is ook mijn fractie opgevallen.

De heer Fritsma (PVV):

Ook de PVV steunt het verzoek.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering, inclusief de opmerkingen van mevrouw Van Veldhoven, doorgeleiden naar het kabinet, met het verzoek daar binnen 24 uur een reactie op te ontvangen.

Het woord is aan de heer Merkies.

De heer Merkies (SP):

Voorzitter. Gisteren was het D-day voor Griekenland, maar er ligt nog geen akkoord. Wij begrijpen dat er mogelijk morgen of overmorgen wel een akkoord zal liggen. Ook als er dan geen akkoord ligt, lijkt het mij sowieso goed om daarover te spreken in de Kamer.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Vanavond hebben we een debat over de Europese top. Het lijkt mij prima om dit onderwerp in dat debat mee te nemen en daarbij ook de minister van Financiën uit te nodigen.

De voorzitter:

Het debat van vanavond is een debat met de minister-president. Uw voorstel is om daarvoor ook de minister van Financiën uit te nodigen. Wil ook de heer Merkies dat?

De heer Merkies (SP):

Er ligt nog geen akkoord. Als er een akkoord ligt, moeten wij daarover kunnen spreken. Wij hebben nog maar een week tot het einde van deze maand, dus voor die tijd moeten wij instemmen of niet instemmen met het akkoord.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Het is gebruikelijk om na een Europese top een debat te hebben over die top. Over het vermeende akkoord — ik hoop dat het er niet komt — kunnen wij op dat moment spreken.

De voorzitter:

Wij hebben dan een terugblikdebat. Dat klopt.

De heer Ronnes (CDA):

Ook het CDA is van mening dat dit kan worden meegenomen in het vanavond te voeren debat over de Europese top.

De voorzitter:

En u wilt ook dat de minister van Financiën daarbij aanwezig is?

De heer Ronnes (CDA):

Ja.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ik steun het verzoek van de heer Merkies.

De heer Nijboer (PvdA):

Vanavond kan daarover gesproken worden. Wat de PvdA betreft, kan dat gebeuren met de premier, die het kabinet vertegenwoordigt.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Het lijkt mij sowieso goed om, als er een deal is, daarover te spreken. Wanneer dat zal gebeuren, is een beetje onduidelijk. Mogelijk kan dat tegelijkertijd met het terugblikdebat gebeuren. Laten wij echter eerst de deal afwachten. Het is de vraag of die deal er überhaupt komt. Als de deal eventueel gesloten is, kunnen wij er daarna een debat over voeren.

De voorzitter:

Op dit moment nog geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Het verzoek lijkt mij een beetje prematuur.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik sluit mij geheel aan bij de heer Nijboer. Dus geen steun.

De heer Koolmees (D66):

Vanavond, als wij spreken over de Europese top, gaan wij het er uitgebreid over hebben. Het lijkt mij heel verstandig om, als er een akkoord is, daarover een debat te voeren. Dat zal echter later deze week pas duidelijk worden.

De voorzitter:

U hebt er ook behoefte aan dat de minister van Financiën daarbij aanwezig is?

De heer Koolmees (D66):

Als de minister van Financiën geen andere bezigheden heeft in het kader van dit akkoord, dan zeker.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Tijdens het debat van vanavond kunnen wij het behandelen. Ook volgende week, bij het terugblikdebat, kunnen wij het uitgebreid bespreken, maar dan wel met de minister van Financiën erbij.

De voorzitter:

Mijnheer Merkies, veel leden zeggen dat het op dit moment handig is om het te betrekken bij het al geplande debat van vanavond, maar ook bij het terugblikdebat dat volgende week op de agenda zal staan. Als er een akkoord komt, is er een nieuwe situatie ontstaan. De meerderheid van de Kamer wil in dat geval de situatie opnieuw bezien.

De heer Merkies (SP):

Dan stel ik wel voor dat de minister van Financiën aanwezig is bij het terugblikdebat.

De voorzitter:

Ik hoor uw verzoek. Ik zal het doorgeven.

Het woord is aan de heer Bashir.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag hebben wij eindelijk de brief van het kabinet over de herziening van het belastingstelsel ontvangen. Helaas ontbreken een aantal gegevens in die brief, waaronder de koopkrachtplaatjes, de achtergrondinformatie en de mogelijke alternatieven. Wij ontvangen graag een aanvullende brief over deze zaken. Aansluitend daarop willen wij nog voor het reces een debat voeren met de premier en de staatssecretaris van Financiën.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Steun voor de aanvullende informatie die de heer Bashir vraagt en steun voor het debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik heb vorige week gezegd dat wij eerst de brief willen en dan het debat. Het lijkt me goed om dat debat te houden, wat mij betreft zo snel mogelijk.

De heer Krol (50PLUS):

Wij zijn heel nieuwsgierig naar de doorrekeningen van het Nibud en het Centraal Planbureau. Wij horen in de wandelgangen dat het debat al voor morgenochtend gepland staat, dus wat doen we hier eigenlijk?

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Wederom steun.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Steun voor het verzoek. Als de brief nog voor het debat kan komen, heel graag. Sowieso willen we zo snel mogelijk een debat.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Ik steun het verzoek om een debat als we er bitter lemon bij krijgen.

De voorzitter:

Dat kan ik u niet beloven, maar uw steun is genoteerd.

De heer Zijlstra (VVD):

Voor tonic doen we het ook, voorzitter. Steun voor het debat. Wat ons betreft houden we dat morgen, rekening houdend met de verplichtingen die de bewindslieden van Financiën later die dag hebben in Brussel, vanwege de vorige debataanvraag, zal ik maar zeggen. Zonet is in de schriftelijke procedurevergadering het verzoek om extra informatie afgewezen. Wat mij betreft doen we dat niet opnieuw en blijven we dat dus afwijzen.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Nijboer (PvdA):

De brief biedt voldoende basis voor het debat. Het liefst plannen we dat zo snel mogelijk in, dus steun voor het verzoek.

De heer Koolmees (D66):

Steun voor het debat; zo snel mogelijk te houden. Als het lukt om voor die tijd nog informatie te sturen, dan graag, maar als dat niet lukt gewoon zo snel mogelijk een debat.

De voorzitter:

Het debat is belangrijker dan de informatie?

(Hilariteit)

De heer Slob (ChristenUnie):

Steun voor het debat. Aanvullende informatie wordt altijd op prijs gesteld.

De voorzitter:

Voor de Handelingen merk ik op dat het antwoord van de heer Koolmees op die vraag "ja" was.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun van GroenLinks voor het debat.

De voorzitter:

In antwoord op de heer Krol kan ik zeggen dat er nu een meerderheid is die een debat wil en dat ik het dan ook zo snel mogelijk in ga plannen.

De heer Bashir (SP):

Over het algemeen is er geen bezwaar tegen aanvullende informatie. We hebben gezien dat sommige media wel aanvullende informatie hebben. Er wordt gesproken over doorrekeningen. Er wordt gesproken over koopkrachtplaatjes. Zou het mogelijk zijn om in ieder geval te vragen naar die informatie?

De voorzitter:

Vragen kan altijd.

De heer Bashir (SP):

Dan kunnen we die informatie betrekken bij de voorbereiding van het debat.

De voorzitter:

Ik stel voor dat we deze vraag van de heer Bashir in het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Het is nogal een ingewikkeld debat, dus ik zou om een redelijke spreektijd willen vragen, zeker voor kleine fracties.

De voorzitter:

Ik stel een spreektijd van vijf minuten per fractie voor, mijnheer Dijkgraaf. Ik zie u instemmend knikken. Aangezien u een kleine fractie vertegenwoordigt, ga ik ervan uit dat u tevreden bent. Vijf minuten spreektijd per fractie dus, en er komt een nieuw schema.

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Waar zouden we zijn zonder onze mobiele telefoon? Ik krijg net door dat er een brief is binnengekomen over een van de verzoeken die ik hier wilde doen, namelijk de vraag wat er gebeurd is met de bonus van topman Huges. Er schijnt dus net een brief binnengekomen te zijn. Die heb ik nog niet kunnen lezen. Ik zou u willen verzoeken dit punt aan te houden tot de regeling van werkzaamheden van morgen. Dan kan ik bekijken of er op basis van die brief nog behoefte is aan verdere verduidelijking of aan een debat. Ik zal die brief in ieder geval eerst even tot mij nemen. Minister Dijsselbloem is net binnengekomen, dus hij mag het van mij hier ter plekke toelichten, maar wellicht gaat zijn voorkeur toch uit naar het debat van straks waarvoor hij hier gekomen is.

De voorzitter:

Ik neem aan dat de Kamer er geen bezwaar tegen heeft dat dit verzoek wordt aangehouden. Gaat u verder met uw andere verzoek.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Mijn andere verzoek gaat over fraude met of incorrect gebruik van subsidies voor energiebesparing. Daar is 400 miljoen voor uitgetrokken. Dat is een belangrijk onderdeel van het energieakkoord. Het blijkt dat die subsidies niet goed worden uitgekeerd. Daar is een brief over gekomen van minister Blok. Ik zou daar toch graag een nadere brief en een debat over willen. Ik wil namelijk weten hoe dit kan en wat het effect zal zijn op het behalen van de doelstellingen van het energieakkoord. Welke oplossingen gaan we bieden om er toch voor te zorgen dat de doelstellingen van het energieakkoord gehaald worden?

De voorzitter:

Omdat dit een nadere brief betreft, is het misschien handig om aan de griffier te vragen om te inventariseren welke punten nader aan de orde moeten komen, naast de punten die u nu heeft genoemd. U verzoekt ook om een debat zodra die brief binnen is.

De heer Van der Linde (VVD):

Die kwestie is negen maanden oud en bovendien is er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ik zie daarom geen reden waarom wij daarover nu een debat moeten voeren. Mijn voorstel is om dit te behandelen in de procedurevergadering van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst en daarna een algemeen overleg of iets dergelijks te houden.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat.

De heer Ronnes (CDA):

Namens het CDA steun voor een debat.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Ook namens de Partij van de Arbeid steun voor een debat. Wij zijn erg geschrokken van het nieuws, maar ook van het feit dat de doelstellingen niet worden gehaald want daar moet het uiteindelijk over gaan. Wat ons betreft moet het debat daarover gaan.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, een meerderheid steunt uw verzoek. Ik zal het stenogram van dit gedeelte doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal de griffier vragen, de vragen te inventariseren. Ik zal het debat toevoegen aan de lijst, met vier minuten spreektijd per fractie.

Uw andere verzoek is doorgeschoven naar morgen.

Mevrouw Arib heeft zich teruggetrokken.

Het woord is aan mevrouw Keijzer van het CDA.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Ik heb vorige week een debat aangevraagd over het bericht in Binnenlands Bestuur over een hausse aan bezwaarschriften tegen besluiten om minder of geen huishoudelijke verzorging te geven. Nu sta ik hier om aandacht te vragen voor de onzekerheid over dit onderwerp die bij de gemeenten ontstaat. Naar mijn bescheiden mening is het simpel: in de Wmo is huishoudelijke hulp nog steeds een onderdeel van de ondersteuning en gemeenten moeten maatwerk leveren. Omdat er echter zo veel onduidelijkheid is, lijkt het mij zeer verstandig om daarover met elkaar te debatteren. Daarom doe ik nu dit verzoek aan de Kamer.

Mevrouw Agema (PVV):

Ook steun voor dit verzoek. Ik heb vorige week al gezegd: laten de woordvoerders een goede annuleringsverzekering afsluiten, want wij kunnen met 30 leden de Kamer ook terugroepen van het reces. Ik denk dat de blokkade van de Partij van de Arbeid en de VVD maar beter kan worden opgeheven. 30.000 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend en hiermee moet korte metten worden gemaakt voordat wij op reces gaan.

Mevrouw Leijten (SP):

Dit gaat over tienduizenden mensen. De onzekerheid die de gemeenten hebben en scheppen en de onzekerheid die daardoor bij de burgers ontstaat, kunnen wij niet negeren. Ik heb er vorige week al op gewezen dat er veel meer debatten over dit onderwerp op de agenda staan. Ik heb toen een beroep op u gedaan om de blokkade die wel degelijk is opgeworpen, te omzeilen door dit in te plannen. Dan hebt u minder debatten en hebben wij en de vele tienduizenden mensen in het land die dit treft, wel het debat. Volgens mij is de oplossing simpel: plan het maar in voor volgende week, want de blokkade staat nog steeds overeind.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Het is goed om over dit onderwerp te spreken, maar volgende week is er een algemeen overleg over de wijkverpleging. Dit onderdeel is daaraan toegevoegd. Ik stel voor dat wij een brief vragen aan het kabinet. Geen steun voor een apart debat.

De voorzitter:

Ik wil me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar zegt u nu, mijnheer Van Dijk, dat dit onderwerp wordt betrokken bij het algemeen overleg dat volgende week op de agenda staat?

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik heb begrepen dat het onderdeel huishoudelijke hulp en de hausse aan bezwaarschriften — het onderwerp waar mevrouw Keijzer vorige week aandacht voor vroeg — zijn toegevoegd aan het algemeen overleg over de wijkverpleging volgende week. Dit onderwerp kan daar dan bij worden betrokken, want dat ligt in het verlengde ervan.

De voorzitter:

Ik concludeer dat u daarover met elkaar moet praten en dat de heer Van Dijk dat graag wil. Ik kan daar nu in de regeling van werkzaamheden in de plenaire zaal niet meer duidelijkheid over verschaffen.

Mevrouw Leijten (SP):

Wij hebben afgesproken om een debat te hebben over de wijkverpleging. De suggestie om dan ook te spreken over de huishoudelijke verzorging is vorige week niet gehonoreerd tijdens de procedurevergadering.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Volgens mij is dit toegevoegd aan de agenda; het staat erbij. Dit schept wat verwarring. Wij steunen het debat, maar als dat volgende week al kan doordat het algemeen overleg wordt verbreed, heeft dat onze voorkeur. Dan kan het immers volgende week al worden besproken.

De voorzitter:

Nee, ik ga niet over de agenda van de procedurevergadering praten. Ik heb mij er even toe laten verleiden, omdat ik dacht dat dat zou helpen. Ik heb daar geen inzage in. Het gaat hier over een debataanvraag.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

We staan hier elke week. Mijn fractie heeft ook behoefte aan één groot plenair debat over al die onderwerpen die hier door de week de revue passeren. Het liefst willen wij dat ook nog volgende week. Als dat niet haalbaar is, dan moeten we het toch maar bij het AO doen. Ik steun dit verzoek dus wel, maar met de nadrukkelijke kanttekening dat wij echt heel snel een groot plenair debat moeten hebben. Er speelt van alles in dit land en er moet gewoon duidelijkheid komen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik steun het verzoek van mevrouw Keijzer. Als hier echter zo breed gezegd wordt dat wij het toevoegen aan het AO Wijkverpleging, zou mevrouw Keijzer ook kunnen zeggen dat het verzoek ingetrokken kan worden.

De heer Krol (50PLUS):

Ik steun het verzoek van mevrouw Keijzer, maar het liefst ook het verzoek van mevrouw Dik.

De heer Potters (VVD):

We steunen het verzoek niet. Het kan volgende week prima bij het AO gevoegd worden. Ik moet toch even zeggen dat wij hier iedere week staan en dat wij ook bijna om de twee à drie weken een AO hebben. Daar kunnen we dit soort onderwerpen heel vaak bespreken. We zijn niet tegen een plenair debat, maar we moeten niet elke dag, elke week bij de regeling dezelfde vraag stellen. Volgende week kan het er dus prima bij.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Het is nu een beetje een jij-bak.

De voorzitter:

Ik ben onmachtig om hier iets aan te doen. De een zegt dat het wel op de agenda staat; de ander niet. Ik hoor in ieder geval de meerderheid nu zeggen dat het op de agenda staat. Mocht het niet op de agenda blijken te staan, dan kan dit stevig besproken worden in de procedurevergadering. Ik stel voor om het daar te doen. Op dit moment is er geen steun voor een plenair debat. Ik begrijp zeer uw behoefte om er plenair over te spreken en ik hoop dat er voor de zomer nog ruimte is om op dit punt moties in te dienen.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat is prima. Er zijn wel 30 leden die mijn verzoek gesteund hebben, dus zet u het debat er maar weer bij. Vorige week was er inderdaad, zoals mevrouw Leijten zei, een blokkade om hierover te spreken. Nu wordt het opeens toegevoegd aan een AO Wijkverpleging.

De voorzitter:

Ik weet het gewoon niet. De een zegt dat het op de agenda staat, de ander niet. U zegt net dat het een beetje een jij-bak wordt.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Niet van u, van de heer Potters.

De voorzitter:

Het is heel ongebruikelijk, maar ik kan concluderen dat er echt een meerderheid is die dat volgende week wil bespreken in het AO. Daarmee is er ook een mogelijkheid om nog voor de zomer moties daarover in te dienen. Daarmee zijn er twee belangrijke punten van u geadresseerd.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Hier staat dan een tevreden mens. Ik vind wel dat wij moeten afspreken om wat extra tijd in te plannen voor dat AO Wijkverpleging.

De voorzitter:

Dat ga ik echt niet hier regelen. Ik voeg het dertigledendebat toe aan de lijst, met drie minuten spreektijd per fractie.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. In zes weken tijd tekenden meer dan 736.000 mensen de petitie Red de zorg. Er worden vijf eisen in onderschreven. De staatssecretaris van VWS heeft die afgelopen vrijdag in ontvangst genomen. Ik vraag daar graag een debat over aan in deze Kamer, omdat een oproep van 736.000 mensen niet genegeerd mag worden.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Hoewel ik er niet bij mag zijn van Abvakabo FNV, steun ik het verzoek wel.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

We steunen dit verzoek van harte. Het gaat om zo veel mensen. Ze hadden bijvoorbeeld ook een burgerinitiatief kunnen starten. Het zijn er bijna 1 miljoen. Laten we het dus zeker met elkaar bespreken.

Mevrouw Keijzer (CDA):

"Zorg om de zorg" is de titel van de spreekbeurt die ik de afgelopen twee jaar in het land gegeven heb. Daarom steun ik dit verzoek van harte.

De heer Potters (VVD):

Volgens mij is dit een debatverzoek dat we wel kunnen steunen. Wat mij betreft gaan we een debat voeren over dit onderwerp.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Driekwart miljoen handtekeningen, dat is een enorme prestatie. Daarom steunt ook GroenLinks dit verzoek van harte.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed heb gehoord of dit debat nog voor de zomer ingepland moet worden.

Mevrouw Leijten (SP):

Dat is nu wel mijn verzoek. Ik kijk ook naar u; ik weet hoe lastig het is. Zo veel handtekeningen in zo'n korte tijd is echter ongekend. Sinds de petitie over de kernwapens is dit niet meer vertoond. Dit appel van de burgers wil ik graag voor de zomer een plek geven. Ik vraag dus of er ruimte is op de agenda. Mocht het niet haalbaar zijn, dan vind ik het wel absoluut nodig om het debat in de eerste week na het reces te voeren. Ik doe echter een beroep op u. Ik weet hoe ingewikkeld de agenda eruitziet. We spreken hier, terecht, vaak over urgente zaken. Een appel van driekwart miljoen mensen is urgent.

De voorzitter:

Ik vraag het niet voor niets. Ik had het echt niet gehoord.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan moet de Kamer zich over de urgentie ervan uitspreken.

De voorzitter:

Ik heb volgende week allemaal zaken op de agenda staan waarvan de Kamer in grote meerderheid heeft gezegd dat ik die moet inplannen. Ik ga het proberen en ik zal met u in overleg gaan. Het betekent namelijk wel dat we op een heel onmogelijk tijdstip erover zullen praten. Daarmee doen we wellicht ook geen recht aan al die mensen. Daarom vraag ik u of het niet beter is om het op een mooi tijdstip in de eerste week na het reces te doen, zodat iedereen kan zien wat u hier met elkaar bespreekt. Daarover zal ik nog met u in overleg treden.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb u die ruimte net gegeven door het verzoek om het voor de zomer te doen, open te laten. Er is brede steun. Iedereen ziet het appel. U neemt het mee in uw overwegingen. Wij overleggen erover, maar als het niet volgende week kan, moeten we het echt in de eerste week na de zomer doen. Dan kan iedereen het goed voorbereiden in de zomer.

De voorzitter:

Ik neem een besluit en dat houdt een koppelverkoop in: mevrouw Leijten krijgt het debat niet volgende week, dat gaat me gewoon niet lukken. Ik plan het debat in de eerste week na het zomerreces op een tijdstip dat de Kamer als een aangenaam tijdstip ervaart. De spreektijd is vier minuten per fractie.

Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp van D66. De heer Segers die op de lijst staat, heeft zijn verzoek ingetrokken. Dit is dus het laatste verzoek in de regeling van werkzaamheden.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag was er bij Nieuwsuur een item over een toenemend aantal daklozen zonder zorgverzekering. Straatartsen en verpleegkundigen signaleren een toenemend aantal mensen op straat zonder medicijnen tegen hiv, suikerziekte en psychoses. Daarnaast spelen er bij de groep van daklozen meerdere problemen, zoals huisvesting, schulden, verslaving en moeilijkheden die belemmeren om een opleiding te kunnen volgen. Het gaat om een vicieuze cirkel. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de beleidscoördinator. Om deze reden wil de fractie van D66 graag een breed debat met de staatssecretaris over de brede problematiek van de groep daklozen.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Uit de uitzending en ook uit een eerdere column van een straatdokter bleek dat het aantal onverzekerde daklozen echt schrikbarend toeneemt. Daarom steun ik het verzoek om dit debat. Ik geef ook steun aan het idee om het breder te trekken rond de thema's die mevrouw Bergkamp aangeeft.

Mevrouw Leijten (SP):

Er wordt een onderzoek gedaan naar niet-verzekerd zijn. Dat verwachten wij in het najaar. Dat onderzoek gaat over meer doelgroepen dan alleen de daklozen. Het lijkt mij goed om dit eerst af te wachten en daarna te besluiten om wel of niet een debat te voeren. Dat neemt niet weg — ik heb over dit onderwerp eerder Kamervragen gesteld en nu ook weer — dat het wel een belangrijk onderwerp is. Ik wil graag langer nadenken over hoe we het debat moeten voeren en over welke onderwerpen het moet gaan.

De voorzitter:

Dat betekent dat u wel steun geeft aan het verzoek om een debat? Of geeft u geen steun?

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil dat onderzoek afwachten, omdat de problematiek van onverzekerden groter is dan alleen de daklozenproblematiek.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten geeft op dit moment geen steun aan het verzoek om een debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Mevrouw Bergkamp snijdt een zeer zorgwekkend onderwerp aan. De fractie van GroenLinks steunt dit verzoek.

Mevrouw Berckmoes-Duindam (VVD):

De fractie van de VVD zou dit onderwerp graag betrekken bij het eerstvolgende AO over dak- en thuislozen en maatschappelijke opvang.

De voorzitter:

Mevrouw Berckmoes-Duindam geeft geen steun aan het verzoek om een debat.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Met hulp van D66 zijn, naast de verzorgingshuizen, ook de ggz-instellingen gesloten voor deze mensen. En nu wil D66 over dit fenomeen debatteren. We moeten het maar doen hoor, maar het is wel een beetje hypocriet.

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp, u hebt de steun van de meerderheid van de Kamer voor het houden van een debat over dit onderwerp. Ik ga het toevoegen aan de lijst. De spreektijd per fractie is vier minuten.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel.

De voorzitter:

Hiermee is er een eind gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Arib