Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 36

36 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) - 34227 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie) - 34232 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - 34233 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten - 34234 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Aanbiedingsbrief inzake de Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs - van kramp naar kans - 34226 

Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Onregelmatigheden Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) - 17050-506 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012) - 19637-2012 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport "Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen. Perspectieven vanuit het buitenland" - 19637-2013 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015 - 21501-02-1511 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2016 - 21501-03-87 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 28 en 29 mei 2015 te Brussel - 21501-30-351 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Energieraad op 8 juni 2015 in Luxemburg - 21501-33-547 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Procesaudit Intercity Next Generation (ICNG) - 22026-480 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de Europese Veiligheidsagenda van de Europese Commissie - 22112-1978 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

WODC onderzoeksrapport 'Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen' - 24077-354 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoordingen vragen commissie over de kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa - 25268-115 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie over het versturen van volgende voortgangsrapportage trekkingsrecht pgb naar de Kamer - 25657-181 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Duurzaamheidsbepalingen in de aanbesteding van het betalingsverkeer Rijk - 26485-209 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. inzake financiële bijdrage proces textielconvenant - 26485-210 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-388 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-389 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen in het project Verwerving F-35 - 26488-390 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe nationale teeltbevoegdheid ggo's en overgangsdossiers - 27428-307 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak - 27565-135 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mobiele telefonie-abonnementen consumenten: billshocks en bundels naar beneden bijstellen - 27879-52 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over voorziene besluitvormingsproces inzake verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS - 27925-538 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek van de De Brauw Blackstone Westbroek naar de gang van zaken rond de aanbesteding Zwolle-Enschede Zwolle-Kampen - 28165-215 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhangprocedure wijziging Besluit houders van dieren in verband met het stellen van eisen aan het houden van aangewezen diersoorten en diercategorieën en het introduceren van een fokverbod - 28286-815 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wegwijzer mensenhandel - 28638-133 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Versterking uitvoering Raamovereenkomst Verpakkingen en afhandeling openstaande moties en toezeggingen - 28694-130 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Potters en Kerstens over voorkomen dat gemeenten onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichten - 28719-93 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg - 29247-212 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding nahang houdende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard in een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiebesluit IenM) - 29383-242 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 2 oktober 2014 inzake reactie op het rapport van IMS Health "The Global Use of Medicines" - 29477-327 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 juni 2015 over het bericht 'Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp' - 29538-190 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een brief van de gemeente Maastricht inzake de beschikbare politiecapaciteit in Maastricht - 29628-537 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afdoening van diverse toezeggingen en verzoeken over de politie - 29628-538 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aantal klachten over discriminatie door de politie en de afhandeling hiervan, het aantal interne klachten over discriminatie binnen het korps en de afhandeling hiervan en de uitwerking van het diversiteitsbeleid van politie - 29628-539 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede tussentijdse evaluatie Nederlands aalbeheerplan - 29664-125 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Rapportage SDa Veterinair antibioticumgebruik over 2014 - 29683-200 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 - 29689-616 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken - 29689-617 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stuiten voorhangbrief bekostiging wijkverpleging - 29689-618 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3" - 29689-619 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport 'Systematische analyse hart- en vaatstelsel' van het Zorginstituut Nederland - 29689-620 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek om een standpunt op het NZa-rapport "Zorgcontracten in kaart" (en duiding of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen - 29689-621 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport beleidswijzigingen hoorzorg voor zorgverzekeraars per 1 januari 2013 - 29689-622 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek "Hoogte van havenaanloop- en doorvoerkosten in Noordwest Europese zee- en luchthavens" - 29862-27 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoeken inzake het onderzoek n.a.v. van de treinontsporing te Hilversum en reactie op het bericht "NS-medewerkers zijn bang voor eigen spoor en treinen" - 29893-192 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2014 - 29924-126 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen (Kamerstuk 30079, nr. 58) - 30079-59 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoeken inzake mogelijke effecten van de kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) op de keuzes van mensen rond het verlenen van mantelzorg - 30169-41 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veegbrief algemeen overleg sportbeleid d.d. 2 juli 2015 - 30234-131 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen - 30373-59 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek "Oorzaken en triggerfactoren antisemitisme" - 30950-78 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Investeringsagenda van de Belastingdienst - 31066-245 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking naar de transitie - 31125-58 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenrapportage van de commissie Van der Steenhoven over onderzoek integriteit aanbesteding en inhuur bij IT-projecten - 31125-59 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over de ontwikkeling van de apparaatsuitgaven - 31490-177 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'De Veerkrachtige Binnenstad' - 31757-72 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken m.b.t. twee moties en één amendement inzake (onder)voeding in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuissituatie - 31765-145 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inspectierapport "continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd" - 31765-146 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 2016-2019 - 31935-20 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Belastingherziening - 32140-13 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelating buitenlandse studenten tot academies voor Bouwkunst - 32144-25 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Post-2015 ontwikkelingsagenda en de conferentie over Financing for Development - 32605-168 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hervatting Nederlandse steun aan Veiligheid en Rechtsorde Uganda - 32605-169 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting mensenrechtenbeleid in de periode 2008-2013 - 32735-143 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu - 32757-114 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting ziektepreventie - 32772-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-6 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over een eventuele aanpassing van de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen - 32805-41 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-178 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Limburg - 32849-39 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekrachtiging van het Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg en reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over het geven van vier weken extra bevallingsverlof bij meerlingzwangerschappen - 32889-27 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenbalans Groene Groei - 33043-42 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-5 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gecontroleerde ontmanteling ROC Leiden - 33495-70 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vormgeving onderzoek naar een rekening-courantstructuur (saldocompensatiestelsel) binnen SNS REAAL - 33532-44 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lancering DRIVE, een instrument voor de financiering van publieke infrastructuur in lage- en middeninkomenslanden, en Develop2Build, een programma om de ontwikkeling en aanbesteding van infrastructurele projecten te ondersteunen - 33625-168 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opheffing agentschap van het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) - 33625-169 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Homogene Groep Internationale Samenwerking Jaarverslag 2014 - 33751-5 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 mei 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending toezichtkader NVWA - 33835-14 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie n.a.v. het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPKO) inzake de uitkomsten van de Healthconference van Aruba - 33845-10 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet - 33962-100 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) naar de inzet van professor Maat over het identificatieproces MH17 - 33997-47 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsstandpunt bij het evaluatierapport van de begroting van de Koning - 34000-I-11 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken moties en toezeggingen n.a.v. het wetgevingsoverleg Water van 17 november 2014 en aanbieden adviezen Adviescommissie Water - 34000-J-25 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen" - 34000-VI-96 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Renovatie paleis Huis ten Bosch - 34000-XVIII-22 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verruiming btw-sportvrijstelling - 34002-102 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Betrekkingen tussen Nederland en Marokko - 34052-9 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 34052-10 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag - 34052-11 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten - 34065-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerstelijns verblijf en aanbieding van het advies voor de bekostiging van het eerstelijns verblijf van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 34104-60 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 - 34104-61 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij ter vervanging van nr. 12 dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken - 34117-35 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende reactie op het amendement van de leden Lodders en Vermeij dat afgescheiden vermogens bij fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk maakt - 34117-36 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van het lid Sjoerdsma c.s. over voorbereiden van een top over de begrotingssystematiek - 34139-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2015 - 34210-2 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-B-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 34210-IIB-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-IX-3 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-VI-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-VII-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XVI-3 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XVIII-3 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Wet markttoezicht registerloodsen en beleidsvoornemen - 34230-1 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefwetgeving: 

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) - 34231 

Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 30079-60 

voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota van wijziging: 

Nota van wijziging - 34183-13 

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Rome, 20-21 april 2015 - 30180-26 

griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 22 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Update webdossier Vervanging F-16 - 2015Z11772 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actualisering website kredietcrisis - 2015Z11861 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordrachten en benoemingen: 

Benoemingsprocedure nieuw lid Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) - 34229 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 17 juni 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs - van kramp naar kans (34226); 

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (34227); 

c. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst: 

- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228). 

d. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie) (34232); 

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233); 

- Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (34234).