Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 22

22 Stemmingen moties Penitentiaire beginselenwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting,

te weten:

  • -de motie-Helder over de bijdrage al tijdens de detentie innen (34068, nr. 11);

  • -de motie-Helder over de eigen bijdrage voor levenslanggestraften (34068, nr. 12);

  • -de motie-Helder over betalen van de eigen bijdrage uit het verdiende arbeidsloon (34068, nr. 13);

  • -de motie-Kooiman over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen (34068, nr. 14).

(Zie vergadering van 17 juni 2015.)

De voorzitter:

De motie-Kooiman (34068, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kooiman en Oskam, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanbesteding van arbeid in detentie wegens de kosten ertoe leidt dat penitentiaire inrichtingen opdrachten mislopen van bedrijven in de eigen omgeving;

overwegende dat de producten die in detentie worden gemaakt op grotere schaal en laagdrempeliger te koop aangeboden moeten kunnen worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze penitentiaire inrichtingen meer mogelijkheden krijgen om opdrachtgevers in de eigen omgeving te contracteren;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of het mogelijk is dat producten die in het kader van In-Made worden gemaakt grootschaliger én laagdrempeliger te koop aangeboden kunnen worden aan onder andere particulieren, bedrijven en (overheids)instanties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 14 (34068).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Helder (34068, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder (34068, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder (34068, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Houwers voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman/Oskam (34068, nr. 15, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.