Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 24

24 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart,

te weten:

 • -de motie-Graus/Van Helvert over een toekomstbestendig en concurrentieresistent luchtvaartplan (31936, nr. 272);

 • -de motie-Graus over een juridisch bindend contract met keiharde garanties tussen KLM en Air France (31936, nr. 273);

 • -de motie-Graus over regionale luchthavens met het predicaat "van Nationaal belang" (31936, nr. 274);

 • -de motie-Graus over de vlucht naar het buitenland van Nederlandse luchtverkeersleiders (31936, nr. 275);

 • -de motie-Graus over uitbreiding van het simultaan gebruik van de start- en landingsbanen op Schiphol (31936, nr. 276);

 • -de motie-Graus over het kerosinevoordeel van "Golfcarriers" (31936, nr. 277);

 • -de motie-Visser/Leenders over geen extra landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen uit de Golf (31936, nr. 278);

 • -de motie-Leenders/Hachchi over een gedragen advies over de verdere groei van Eindhoven Airport (31936, nr. 280);

 • -de motie-Van Helvert c.s. over inzicht in recente afspraken met Air France en KLM en met de Franse regering (31936, nr. 281);

 • -de motie-Hachchi over de psychologische gesteldheid van piloten (31936, nr. 282);

 • -de motie-Hachchi over de resultaten van onderzoeken naar geurincidenten (31936, nr. 283).

(Zie vergadering van 18 juni 2015.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Graus stel ik voor, zijn moties (31936, nrs. 274 en 275) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Visser/Leenders (31936, nr. 278) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in EU-verband wordt overlegd om te komen tot een onderhandelingsmandaat voor een luchtvaartverdrag met de Golfstaten;

constaterende dat Nederland gedurende deze periode geen extra landingsrechten verleent aan luchtvaartmaatschappijen uit de Golf, daar waar andere lidstaten dit wel doen;

overwegende dat dit het proces om tot een onderhandelingsmandaat te komen kan frustreren;

van mening dat het essentieel is dat er zo snel mogelijk een onderhandelingsmandaat en daarmee nieuw luchtvaartverdrag komt ten behoeve van een gelijk speelveld in de internationale luchtvaartsector;

verzoekt de regering, in overleg te treden met andere EU-lidstaten om hen te bewegen het Nederlandse voorbeeld te volgen om geen extra landingsrechten te verlenen aan luchtvaartmaatschappijen uit de Golf totdat er een onderhandelingsmandaat is, en de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit overleg zo snel mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 284, was nr. 278 (31936).

De voorzitter:

De motie-Van Helvert c.s. (31936, nr. 281) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een sterke positie van KLM binnen de holding van AF-KLM voor Nederland van belang is;

overwegende dat evenwel gesprekken zijn gevoerd tussen de regering en de leiding van Air France en KLM en dat daarbij afspraken zijn gemaakt;

overwegende dat er ook gesprekken zijn geweest tussen de Nederlandse regering en de regering van Frankrijk over dit onderwerp;

overwegende dat voor een beoordeling van de in het verleden gemaakte afspraken het van belang is dat ook de recente afspraken op papier inzichtelijk zijn;

verzoekt de regering, inzicht te geven in hetgeen besproken is en eventueel gemaakte afspraken met bestuurders van Air France en KLM én met de Franse regering zonder dat letterlijke gespreksverslagen en bedrijfsgevoelige informatie naar buiten hoeven te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 285, was nr. 281 (31936).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Graus/Van Helvert (31936, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 276).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, Klein, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Visser/Leenders (31936, nr. 284, was nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leenders/Hachchi (31936, nr. 280).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert c.s. (31936, nr. 285, was nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter. Nu deze mooie motie is aangenomen, krijg ik graag zo spoedig mogelijk een brief van de staatssecretaris waarin zij aangeeft hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Hachchi (31936, nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi (31936, nr. 283).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.