Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 99, item 11

11 Stemmingen moties "Wereldwijd jezelf kunnen zijn"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: "Wereldwijd jezelf kunnen zijn", 

te weten: 

  • -de motie-Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats (34102, nr. 5); 

  • -de motie-Pia Dijkstra over juridische ondersteuning van lhbt-activisten in landen met antihomowetgeving (34102, nr. 6); 

  • -de motie-Ten Broeke c.s. over legalisering van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (34102, nr. 7). 

(Zie notaoverleg van 15 juni 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Pia Dijkstra stel ik voor, haar motie (34102, nr. 6) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De heer Ten Broeke heeft verzocht de aangehouden motie-Ten Broeke c.s. (34102, nr. 7) in stemming te brengen. 

De voorzitter:

De motie-Ten Broeke c.s. (34102, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ten Broeke, Pia Dijkstra en Servaes. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8, was nr. 7 (34102). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (34102, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Broeke c.s. (34102, nr. 8, was nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 5 (34102) is aangenomen, krijg ik van het kabinet graag een brief over de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd, met daarin een tijdspad voor de onderzoeken. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.