Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 25, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 20 november 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33150, 33244 en 33294 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Integrale Rapportage Handhaving 2011 – 17050-420

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Begrotingsraden 9 en 13 november 2012 – 21501-03-64

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Extra ingelaste Eurogroep Griekenland 20 november 2012 – 21501-07-960

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Van Veldhoven c.s. (21501-08, nr. 438) over versterking van emissiehandel en uitstel van CO2-veilingen – 21501-08-446

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde van de Energieraad van 3 december 2012 – 21501-33-393

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordening vangstmogelijkheden EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden diepzeevissen – 22112-1511

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 16 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling Europees Industriebeleid – 22112-1512

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 16 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Berndsen-Jansen over het coffeeshopbeleid en de toegenomen straatoverlast en drugshandel als gevolg van de invoering van de wietpas in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland – 24077-293

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bilateraal verdrag voor onderzoek en technologie op het gebied van binnenlandse en civiele veiligheid – 26643-259

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de RUD-vorming – 26956-143

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Haalbaarheid van een internationaal anticorruptie strafhof – 28498-26

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 15 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzuimpercentage politie – 29628-338

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rekenmodellen luchtkwaliteit – 30175-152

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake besprekingen in de CCR en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee – 30523-70

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Akkoord met de Europese Commissie en ING over het terugbetalen van staatssteun – 31371-372

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Omtzigt over derivaten in het mbo, hbo en wo – 31524-158

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2012 – 31568-121

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aandachtspunten bij de Begroting 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – 31865-45

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek IGZ m.b.t. craniosacraal therapie – 32279-45

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindevaluaties van de klimaatakkoorden Rijk-VNG, Rijk-IPO en Rijk-Unie van Waterschappen – 33041-4

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens – 33124-26

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden onderzoeksrapporten IGZ – 33149-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Europees aanbesteden – 33479

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 27 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Reactie op verzoek commissie op een lijst met gruwelijke gebeurtenissen Zuid-Afrika – 2012Z19281

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)