Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 25, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de Eerste Kamer te laten weten dat het lid Recourt de plaats zal innemen van de heer Dijsselbloem bij de verdediging van het voorstel van wet tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

 • - maandag 26 november van 11.00 uur tot 14.00 uur van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het eindrapport Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor (32707);

 • - maandag 10 december van 18.00 uur tot 22.00 uur van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (32512).

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor om het dertigledendebat over het bericht “Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis”, het VAO Regeringsreactie inzake AIV-briefadvies en de interpellatie over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming van de agenda af te voeren.

Op verzoek van het lid Van Gerven (SP) stel ik voor, de moties op stuk 21501-32, nrs. 644, 645, en 646 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Schouten tot lid en het lid Segers tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Voordewind tot lid en het lid Schouten tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik in de vaste commissie voor de Rijksuitgaven het lid Van Meenen tot lid in plaats van het lid Pechtold en het lid Pechtold tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Sjoerdsma.

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in de contactgroep Verenigd Koninkrijk het lid Aukje de Vries tot lid.

Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst de leden Fritsma en Van Klaveren tot lid;

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de leden De Roon en Van Klaveren tot lid.

Op verzoek van de 50Plus-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Klein tot lid en het lid Krol tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Krol tot lid en het lid Klein tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst de leden Van Raak en Paulus Jansen tot lid en de leden Kooiman en Van Gerven tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de leden Gesthuizen en Jasper van Dijk tot lid en de leden Van Bommel en Merkies tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Ik deel de Kamer mee dat:

 • - de vaste commissie voor Economische Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Hamer en tot haar ondervoorzitter het lid Verheijen;

 • - de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Berndsen-Jansen en tot haar ondervoorzitter het lid Jacobi;

 • - de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Paulus Jansen en tot haar ondervoorzitter het lid Van Dekken;

 • - de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van der Burg en tot haar ondervoorzitter het lid Mei Li Vos.

Het woord is aan mevrouw Hamer als voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. In verband met een aantal stukken dat nog moet komen, waaronder een nota van wijziging, wil de commissie voorstellen om van de behandeling van de begroting van EZ het gedeelte over Economische Zaken na het kerstreces te laten plaatsvinden. Het gedeelte over Landbouw zou al na het reces plaatsvinden.

De voorzitter:

Ik kijk even rond, want in het Presidium is het besluit genomen om het debat wel volgende week te houden. Ik vind het belangrijk om te weten hoe andere leden over dit voorstel denken.

De heer Ziengs (VVD):

In de procedurevergadering heb ik aangegeven dat wij eigenlijk liever geen uitstel willen. Ik begreep in de procedurevergadering echter dat er zich een meerderheid aftekende om dat wel te doen. Ik wil voorstellen dat dan in ieder geval beide behandelingen samengevoegd worden. Ik heb het dan over het gedeelte over Landbouw en dat over Economische Zaken. Misschien kunnen wij dan ook naar de spreektijden kijken, zodat er iets meer ruimte komt. Per saldo hadden wij het liefst gezien dat het gewoon op de geplande data voortgang zou vinden.

De voorzitter:

Maar u verzet zich niet tegen verplaatsen?

De heer Ziengs (VVD):

Nee, wij zullen ons daar niet tegen verzetten.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun voor het verzoek van mevrouw Hamer. Mijn fractie is er altijd een voorstander van geweest om de begroting te behandelen als alle stukken binnen zijn. Ik ben niet voor een samenvoeging; ik wil twee aparte behandelingen behouden.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ook steun voor het verzoek van mevrouw Hamer. Net als de D66-fractie willen wij een behandeling in twee keer, dus niet samenvoegen.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij zullen ons er niet tegen verzetten. Ik neem aan dat is uitgezocht of het budgettair kan; dat is ongetwijfeld gedaan. Maar een gezamenlijke behandeling lijkt mij tot hét drama van dit parlement te zullen gaan leiden, als ik al zie hoe lang de afzonderlijke behandelingen duren. Als we die tijd bij elkaar gaan optellen, weet ik niet wat het allemaal gaat worden. Laten we het alsjeblieft gescheiden houden.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Wat ons betreft had de behandeling ook eerder gekund, maar als er een meerderheid is voor uitstel, ook prima. Alleen wil ook ik graag een gescheiden behandeling.

De heer Paulus Jansen (SP):

Ook de SP-fractie had dit onderdeel van de begroting wel nu willen behandelen, maar als het wordt verschoven, dan graag een aparte behandeling.

De voorzitter:

Ik stel vast dat er steun is voor het verzoek om uitstel. Ik stel ook vast dat er geen steun is voor het verzoek om gezamenlijke behandeling. Ik ga de behandeling opnieuw plannen voor een later moment.

De heer Ziengs (VVD):

U bent wel heel snel, voorzitter. Volgens mij is de PvdA nog niet gevraagd wat zij vindt van een gezamenlijke behandeling.

De voorzitter:

Er is eerder besloten in het Presidium om de begrotingsbehandeling te splitsen. Ik vind het best dat we voortaan die vergaderingen hier houden, maar ik vind het ook wel fijn om vast te houden aan besluiten die in het Presidium genomen worden. U hebt uw voorstel gedaan. Ik heb veel leden horen zeggen dat ze het niet willen. Dat komt overeen met wat eerder besloten is. Vandaar mijn conclusie.

Het woord is aan de heer Paulus Jansen.

De heer Paulus Jansen (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft gisteren om uitstel van de stemmingen gevraagd en, met enige moeite, ook gekregen – waarvoor nog steeds onze dank – om kennis te kunnen nemen van het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de effecten van de verhuurderheffing. Dat rapport heeft iedereen inmiddels kunnen lezen. Wij denken dat het iedereen duidelijk moet zijn dat het een argument is om het debat over het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing te heropenen. Om die reden vraag ik een derde termijn aan.

De voorzitter:

U verzoekt om steun voor het heropenen van een debat.

De heer Van Vliet (PVV):

Volledige steun.

De heer Verhoeven (D66):

Steun.

De heer Klein (50PLUS):

Wij steunen het verzoek.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun.

De heer Knops (CDA):

Idem.

De heer Monasch (PvdA):

Dat is nou jammer. We hadden gisteren met elkaar afgesproken – we zijn ook coulant geweest – om vandaag te stemmen. Nu komt rupsje-nooit-genoeg opeens toch weer met een ander voorstel. Er was afgesproken om te gaan stemmen als het rapport er is. Nu gaan we opeens weer heropenen. Dat was niet de afspraak. We gaan uitvoerig met elkaar praten over 2014. Dat hebben we gisteren ook gezegd. Het rapport is er. Dus geen steun van de Partij van de Arbeidfractie.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Dat zou betekenen dat het inkijken van een rapport geen zin heeft. Het is een schokkend rapport, zoals de heer Jansen ook aangegeven heeft. Steun voor zijn verzoek.

De heer Klaver (GroenLinks):

Als ik de heer Monasch gisteren goed heb beluisterd, zei hij: “we stellen de stemmingen met één dag uit”, en zou er vandaag gestemd moeten worden. Volgens mij is er ruimte op de agenda om het debat vandaag te heropenen. We kunnen het dus gewoon vandaag doen. Dan is het niks geen rupsje-nooit-genoeg. Dan zijn vanavond gewoon de stemmingen en moet iedereen in huis blijven; de collega’s zullen de heer Monasch dankbaar zijn. Dan kunnen we gewoon de heropening van het debat gunnen aan de collega van de SP. Het is volgens mij heel erg belangrijk. Het is een belangrijk debat, een belangrijk wetsvoorstel. Als een collega om een heropening vraagt omdat hij wellicht nog met wijzigingsvoorstellen wil komen, vind ik dat we dat moeten honoreren.

Mevrouw Visser (VVD):

Geen steun voor het verzoek. De VVD heeft gister benadrukt dat het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over 2013 al eerder aan de Kamer is aangeboden. Men heeft dat vorige week kunnen betrekken bij de behandeling van het Belastingplan. Dat wetsvoorstel ligt nu ook voor. Dat kan wat ons betreft vandaag dus ook in stemming worden gebracht, zoals gister ook is afgesproken.

De voorzitter:

Mijnheer Jansen, u hebt geen steun voor een heropening.

De heer Paulus Jansen (SP):

Met dezelfde verhoudingen als gisteren bij de regeling. Ik constateer ook dat alle argumenten die gisteren aangevoerd zijn om uitstel te vragen, ook van toepassing zijn op een heropening. Het valt mij dus enorm tegen van de fracties van VVD en PvdA dat zij geen respect hebben voor zo’n grote Kamerminderheid van 71 leden. De SP-fractie heeft een amendement klaarliggen dat de begroting voor 2013 intact laat, maar het probleem wel, in ieder geval voorlopig, oplost. Daarmee steken wij onze nek uit en bieden bovendien de coalitiepartijen nog enkele maanden de ruimte om een goede integrale afweging te maken van de effecten van dit wetsvoorstel. Als de fracties van de VVD en de PvdA op deze manier doorgaan, even los nog van wat dat betekent voor de behandeling in de Eerste Kamer …

De voorzitter:

Ik grijp even in. Er zijn vele fora waar u deze opmerkingen kunt maken. Bij de regeling van werkzaamheden kunt u een debat laten heropenen of agenderen. U hebt daarvoor geen steun gehad. Ik weet dat iedereen daarover nog iets te zeggen heeft, maar dat moet op een andere plek gebeuren. Tegen de heer Klaver zeg ik dat wij vanmiddag een niet onbelangrijk debat op de agenda hebben staan over de Europese top. Uw suggestie dat er vandaag ruimte op de agenda is, is niet helemaal waar. Ik ga niet opnieuw een rondje maken, maar neem een besluit. Alle partijen hebben zich kunnen uitspreken en er is geen steun voor het verzoek.

De heer Paulus Jansen (SP):

Wat is uw mening als voorzitter over deze zaak?

De voorzitter:

Ik zit hier juist omdat ik geen mening heb. Ik zit hier om te concluderen wat de mening van de Kamer is en dat heb ik zojuist gedaan. Ik stel voor dat wij overgaan tot het volgende punt van de regeling.

De heer Paulus Jansen (SP):

Ik dacht dat het over de kwaliteit van wetgeving ging.

De voorzitter:

Aldus besloten.

De heer Paulus Jansen (SP):

Ik heb dat verkeerd begrepen.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Verhoeven van de D66-fractie.

De heer Verhoeven (D66):

Nu wij niet meer in het kader van het Belastingplan 2013 gaan praten over het rapport dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting gisteren heeft uitgebracht, heb ik een ander voorstel. Ik stel voor de gevolgen van het regeerakkoord die het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft geschetst in een debat te bespreken met de minister. Alle stappen die daarna worden gezet, zijn dan al bediscussieerd in de Kamer. De minister kan dan op een goede manier werken aan de voorstellen in het regeerakkoord. Ik verzoek derhalve om een debat naar aanleiding van het rapport dat gisteren is uitgebracht, maar dan niet in het kader van het Belastingplan 2013. Het moet een apart debat worden.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik steun dit verzoek. Ik verzoek dan wel, dit debat met enige spoed te agenderen. Het hoeft niet volgende week, maar als wij daar maanden mee wachten, lossen wij het probleem zeker niet op. Ik hoop dat het debat op redelijk korte termijn kan worden gepland.

De heer Monasch (PvdA):

Wij hebben hierover vorige week bij de behandeling van de Wet verhuurderheffing uitvoerig gesproken. De heer Verhoeven kon daar helaas niet bij zijn. Met de minister is afgesproken dat hij dit rapport en alle andere voorstellen van de maatschappelijke organisaties betrekt bij de uitwerking van het regeerakkoord. Dit moet gebeuren in wetgeving en besluitvorming in het eerste kwartaal. Sneller kan het bijna niet. De minister heeft dit ook toegezegd. Een debat is wat ons betreft op dit moment niet nodig, maar als de heer Verhoeven dat in een procedurevergadering via een algemeen overleg wil regelen, zoals twee jaar geleden ook is gebeurd, is dat mogelijk.

De heer Paulus Jansen (SP):

Omdat de fracties van de PvdA en de VVD nog steeds geen idee hebben van het catastrofale effect op de bouwmarkt, steun ik dit verzoek van harte.

Mevrouw Visser (VVD):

Volgende week staat een algemeen overleg woningbouwcorporaties gepland en volgens mij kan het onderwerp daarbij worden betrokken.

De voorzitter:

Dat is snel. Zo snel kan ik een debat niet plannen.

De heer Knops (CDA):

Ik kan niet nog sneller en sluit me aan bij de gedachte van de heer Verhoeven dat een spoedig debat, gezien de aard van het onderwerp, zeer gewenst is.

De voorzitter:

U steunt het verzoek om een debat?

De heer Knops (CDA):

Ja.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik steun dit verzoek eveneens.

De voorzitter:

Mijnheer Verhoeven, u hebt geen steun van de meerderheid.

De heer Verhoeven (D66):

Ik zal praktisch zijn. Ik zal in de procedurevergadering kijken of het AO voldoende is om deze nieuwe informatie te bespreken en anders zal ik bekijken of het AO een uur langer kan duren. Ik zal geen spoeddebat aanvragen. Ik zeg er wel bij dat het vreemd is dat de fracties van de PvdA en de VVD deze nieuwe informatie niet op een degelijke plenaire manier willen behandelen. Ik vind dat onverstandig, maar ja, ik kan ook tellen.

De voorzitter:

Mijnheer Verhoeven, de regeling van werkzaamheden is er om iets te regelen en niet om teleurstellingen uit te spreken. Daar zijn andere gremia voor. Een van die gremia gebruikt u zelf ook altijd heel intensief.

Het woord is aan mevrouw Veldhoven van de fractie van D66.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Ik vraag mede namens de CDA-fractie een debat aan met de minister van Economische Zaken over het faillissement van het fosforbedrijf Thermphos en vraag hem voor dat debat met een brief te komen. De volgende zaken wil ik daar graag in hebben:

 • - de inzet en opstelling van de Nederlandse regering in het Brusselse debat over de antidumpingmaatregelen;

 • - de omvang van de schade;

 • - de kosten die voor rekening van de overheid komen;

 • - de gevolgen voor de rijksbegroting;

 • - de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid en voor andere bedrijven waarbij de rijksoverheid voor de kosten van een faillissement zou kunnen opdraaien en een oplossing om dit te voorkomen.

Verder vraag ik de minister om het document waarover RTL 4 beschikte aan de Kamer te sturen. Daarnaast vraag ik hem om een reactie op de vraag waarom de Kamer niet bijtijds is geïnformeerd, desnoods vertrouwelijk, over de risico’s die een eventueel faillissement van Thermphos voor de rijksbegroting zou kunnen hebben gehad. Aangezien we volgende week de begrotingsbehandeling gepland hadden, was dat logisch geweest. Overigens heb ik gisteren al aangekondigd dat ik eventueel zelf met een initiatiefwetsvoorstel kom om op dit punt de Kernenergiewet te repareren, maar ik hoor graag van de minister of er snellere wegen zijn.

De voorzitter:

U verzoekt om een uitgebreide brief en om een dertigledendebat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik wil in eerste instantie een verzoek om een gewoon debat aan de Kamer voorleggen.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Lucas (VVD):

Geen steun voor het verzoek om een debat. Alles moet erop gericht zijn om een overnamekandidaat te vinden. We steunen wel het verzoek om een brief.

De heer Jan Vos (PvdA):

Wij steunen het verzoek om een brief. Aan de hand daarvan willen we bekijken of er een debat gehouden moet worden.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, u hebt geen steun voor een meerderheidsdebat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Als ik wel steun heb voor een dertigledendebat laat ik het voorlopig als zodanig op de agenda zetten.

De voorzitter:

Het komt op de lijst, met spreektijden van drie minuten per fractie. Het gedeelte van het stenogram met uw verzoek om een brief zal naar het kabinet worden doorgeleid.

De vergadering wordt van 14.02 uur tot 14.10 uur geschorst.