9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brief regering

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 7 en 8 november 2011 te Brussel – 21501-07-857

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele bijeenkomst van EU-ministers van Defensie te Wroclaw, 22-23 september 2011 – 21501-28-76

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling EU-beleid en vrijwilligersbeleid – 22112-1249

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa – 22112-1250

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling partnerschappen in onderzoek en innovatie – 22112-1251

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling bijvangsten walvisachtige – 22112-1252

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Advies Gezondheidsraad over elektromagnetische velden en gezondheid "Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen" – 27561-40

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake uitspraken van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa over mensenrechtenschendingen begaan in de context van terrorismebestrijding – 27925-441

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpregeling tot wijziging van artikel 34bd van de Regeling monitoring handel in emissierechten – 28240-113

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden onderzoek over effecten op de woningmarkt van de per 1 januari 2011 ingevoerde staatssteunregeling voor woningcorporaties. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan tijdens het algemene overleg van 6 oktober jl. – 29453-212

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering aangenomen moties over de de WIA-evaluatie en aanbevelingen Stichting van de Arbeid – 32716-15

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kort verslag inzake de Algemene Vergadering Verenigde Naties High Level Meeting Non Communicable Diseases op 19 en 20 september 2011 – 32793-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek tijdens het mondelinge vragenuur van 6 september 2011 inzake oorlogsmisdadiger K.C. Faber – 33000-VI-21

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Formatiebesluit W.V.O. in verband met de telling van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst en enkele technische aanpassingen (33038, nr. 1). – 33038-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetsvoorstel verhoging griffierechten: innovatieagenda en impactanalyse – 33071-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Nazending bijsluiter Intensivering politiesterkte; Bijsluiter bij intensivering B1 bij de begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) – 2011Z21674

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 2 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport Energiebesparing: ambities en resultaten – 2011Z21730

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 2 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven