6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van het lid Timmermans tot lid van de parlementaire OVSE-Assemblee.

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van de Eerste Kamerleden Van Kappen, Vliegenthart en Koole en de Tweede Kamerleden Knops, Ormel, Eijsink en Ten Broeke tot lid en de Eerste Kamerleden De Graaff, Martens en Knip en de Tweede Kamerleden Bosman, Timmermans, Pechtold en Peters tot plaatsvervangend lid in de NAVO Parlementaire Assemblee.

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van de Eerste Kamerleden Schouwenaar en Beckers tot lid en Huijbregts-Schiedon en Van Rey tot plaatsvervangend lid in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Ik stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen van de lijst af te voeren.

Op verzoek van het lid Jacobi stel ik voor, haar motie op stuk 29675, nr. 116 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

  • - het voorstel van wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012) (33014);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) (33013);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (33015).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op: maandag 7 november 2011

  • - van 10.00 uur tot 14.30 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2012;

  • - van 11.00 uur tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2012 en enkele andere wetten;

  • - van 14.30 uur tot 19.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2012.

maandag 14 november

  • - van 10.15 uur tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderdeel Openbaar bestuur, het onderdeel Overheidspersoneelsbeleid en het onderdeel Integratie van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2012 en over het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor het jaar 2012.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Programma Eenvoudig Beter, met als eerste spreker het lid Paulus Jansen van de fractie van de SP.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO pgb, met als eerste spreekster het lid Wolbert van de fractie van de PvdA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Bouwmeester.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Voorzitter. De PvdA werd weer opgeschrikt doordat een psychiatrisch ernstig zieke man geen menswaardige zorg kreeg en uiteindelijk is overleden. Dit is het zoveelste voorbeeld van iemand die psychiatrisch ernstig ziek is en in mensonterende omstandigheden verblijft. De zorg faalde en de inspectie die moet toezien op dwangzorg, heeft er niets aan veranderd.

De voorzitter:

Wat wilt u daarmee?

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Wij willen een structurele oplossing voor de toekomst. Wij willen daarover graag een dertigledendebat en wij willen een brief van de minister, zodat wij goed geïnformeerd met haar in debat kunnen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, want dit is onbegrijpelijk maar vooral ook onmenselijk.

Mevrouw Leijten (SP):

We hebben allemaal de uitzending al gezien. Ik denk dat die uitzending niemand onberoerd laat.

De voorzitter:

En dus steunt u het verzoek.

Mevrouw Leijten (SP):

Nee, ik heb een ander voorstel. Ik doe dit liever goed dan snel. Hier zijn twee zorginstellingen en een inspectie bij betrokken. Er is een doofpotaffaire ontstaan na het overlijden van deze man. De familie is afgekocht.

Ik wil graag heel veel vragen stellen aan de minister. Ik stel voor dat wij dit doen als commissie, maar daarna moeten wij zeker het debat hierover voeren. Ik steun dus het verzoek om een debat; niet snel, maar na ommekomst van de antwoorden op onze vragen.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Ik ben het helemaal eens met zowel mevrouw Bouwmeester als mevrouw Leijten. Wij moeten hierover praten, maar dat moet wel zorgvuldig. Ik steun dus het verzoek van mevrouw Leijten.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Het CDA vindt dit ook schokkend. Het is daarom belangrijk dat er een brief van de minister komt waarin een aantal fundamentele vragen wordt beantwoord, voordat we hier verder over kunnen praten. Ik kan mij indenken dat wij als commissie bekijken hoe wij dit het best kunnen doen.

Mevrouw Straus (VVD):

Ook ik zeg, namens de VVD, dat het afschuwelijk is wat hier is gebeurd. We kennen echter niet alle ins en outs en alle feiten. Ik steun dus het verzoek van mevrouw Leijten, zodat wij eerst meer feiten kennen en dan met de minister daarover kunnen praten.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Mijn voorstel behelst een brief van de minister en vervolgens een debat. Volgens mij hebben we, met minstens dertig leden, steun voor een debat. We kunnen met de commissie zorgvuldig bekijken wat er eventueel nog meer nodig is. Ik kom uiteraard iedereen daarin graag tegemoet.

De voorzitter:

U hebt inderdaad de steun van meer dan dertig leden. Ik wijs er wel op dat in het Presidium gisteren is besproken dat er al 21 dertigledendebatten op de agenda staan.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Kunnen we er dan een spoed-AO van maken, met een zorgvuldige procedure?

De voorzitter:

Dat kan altijd, maar dat moet u in uw commissie doen. Ik wens u daar veel succes bij.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Het debat staat, dank u wel.

De voorzitter:

Het woord is nu aan de heer Verhoeven van D66. Hij vervangt mevrouw Dijkstra van zijn fractie.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Ik wil graag, namens mevrouw Dijksma, een paar sets schriftelijke vragen rappelleren. Het betreft vragen aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het bericht dat uitsluiting van homo's voor bloeddonatie ingaat tegen Europese regelgeving. Een andere set betreft vragen aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Buitenlandse Zaken over het aanmerken van transgenderidentiteit als stoornis door de Wereldgezondheidsorganisatie. Mijn collega en fractie zouden graag antwoord willen vóór de begrotingsbehandeling van VWS.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet en ons best doen op het woord "transgenderidentiteit".

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Op de planning van de Kamer staat het wetsvoorstel zorg en dwang. Dit gaat over dwangmaatregelen voor mensen die in een instelling wonen voor verstandelijk beperkten of voor geriatrische ouderen, dus ouderen met gedragsstoornissen. Het is nog niet behandeld en ik verwacht eigenlijk ook niet dat het snel zal worden behandeld. Ik krijg wel signalen uit het veld dat nu al een toetsingscommissie wordt geïnstalleerd, wat een uitvloeisel van de wet zou zijn, dus dat het beleid nu al wordt geïmplementeerd. Ik zou graag een brief hierover willen krijgen, met een antwoord op de vraag of dit klopt. Ik wil ook graag weten hoe de staatssecretaris omgaat met het verzoek van in ieder geval mijn fractie om deze voorbereidingen te staken.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand van de fractie van de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De commissie voor EL&I heeft een schriftelijk overleg gevoerd met de staatssecretaris over het beleid rond het vrijlaten van uit het wild afkomstige dieren. Wij hebben de antwoorden ontvangen. Ik zou graag daaraan een vervolg geven middels een VSO, als het kan ingepland voor volgende week.

De voorzitter:

Wij zullen dit toevoegen aan de agenda van de Kamer, maar volgende week is wel erg optimistisch.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik zie wel wat u kunt inplannen, maar een VSO hoeft niet lang te duren. Ik geef u mee dat ik dit wel graag snel zou willen.

De voorzitter:

Wij hebben vernomen wat u heeft gezegd en zullen dat zeker meenemen.

Tot zover de regeling van werkzaamheden. Ik schors enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

De minister heeft mij het verzoek gedaan om haar in de gelegenheid te stellen om volgende week te reageren op de inbreng van de Kamer in tweede termijn bij de behandeling van Wet op het voortgezet onderwijs. Ik heb begrepen dat de Kamer daartegen geen bezwaar heeft.

De vergadering wordt van 13.51 uur tot 14.00 uur geschorst.

Naar boven