33 071 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2011

Vandaag is het wetsvoorstel verhoging griffierechten aan uw Kamer aangeboden.

Conform mijn toezeggingen in het algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie op 9 maart 2011 (Kamerstuk 31 753, nr. 35) zend ik hierbij de impactanalyse over de gevolgen van dit wetsvoorstel en de innovatieagenda rechtsbestel1.

Bij de algemene politieke beschouwingen op 20 en 21 september is door de minister-president toegezegd dat met het wetsvoorstel tevens een overzicht van de gevolgen van de maatregelen op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand zal worden aangeboden. Deze verkenning zend ik u hierbij eveneens1.

Bij brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt de Kamer separaat geïnformeerd over de maatregelen op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand die bij deze verkenning zijn betrokken.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven