Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 101, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken – 33316

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 26 juni 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32574, 32640, 33126 (R1980), 33217, 33019, 33036 en 33282 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozone Top van 28 en 29 juni 2012 – 21501-20-641

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Braakhuis en Groot over de substance-eisen (Kamerstuk 33003, nr.62) – 25087-32

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie rapportage stand van zaken Verbetertrajecten C2000 – 25124-70

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing restitutiebeleid cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog – 25839-41

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Artikel 100 brief over de Nederlandse inzet van een Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) ter bescherming van zeetransporten van het World Food Programme (WFP) naar Somalië – 29521-188

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen uit het AO politie van 29 maart 2012 m.b.t. het bericht over getraumatiseerde agenten – 29628-321

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Concept-inrichtingsplan nationale politie – 29628-322

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 29 – 29754-212

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme – 29754-213

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de storing op station Utrecht Centraal op 18 juni 2012 – 29984-309

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken hervorming langdurige zorg – 30597-255

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Examencommissies & Ervaringscertificaten van de Inspectie van het Onderwijs – 31288-295

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage adviescommissie Asscher-Vonk – 31311-89

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement – 31322-190

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Continuering van de dienst van AnnieS – 31412-46

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift brief SBB m.b.t. herziening kwalificatiestructuur – 31524-143

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie uitspraak rechtbank Den Haag inzake stages van illegale jongeren – 32144-16

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 7 en 8 juni 2012 – 32317-124

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Organisatie bestuursrechtspraak – 32450-18

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BiZa om een kabinetsreactie op voorlichting Raad van State over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren – 32550-36

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – 32615-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De rol van kredietunies en Qredits met betrekking tot bedrijfsleningen tot € 250.000 – 32637-36

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Verhoeven (32757, nr. 25) over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012 – 32757-41

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie advies 'Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel' van de Raad voor Cultuur – 32820-60

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011 – 33000-III-27

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen algemeen overleg Caribisch Nederland 30 januari 2012 – 33000-IV-76

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement – 33000-XIII-189

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie inzake het rapport van de onderzoekscommissie COA en aanbieding van het onderzoeksrapport – 33042-13

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vervolgvragen en antwoorden over het rapport van de Commissie van onderzoek COA – 33042-14

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie i.v.m. een technische wijziging (Voorhangprocedure) – 33277-12

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd