31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2012

Op 29 mei 2012 heeft UWV mij het verslag van de werkzaamheden van de adviescommissie Asscher-Vonk toegezonden. Conform mijn toezegging in het algemeen overleg over «UWV onderwerpen» van 8 februari 2012 (Kamerstuk 31 311, nr. 88), informeer ik u over de eindresultaten van de advisering in bezwaarzaken door de adviescommissie Asscher-Vonk.

Adviescommissie Asscher-Vonk

In het kader van de uitvoering van de herzieningsoperatie voor vanuit de WW gestarte zelfstandigen is op 23 november 2010 de motie Blanksma-Van den Heuvel c.s. (32 500 XV, nr. 10) door de Kamer aangenomen. De motie verzoekt de regering een adviescommissie in te stellen, bestaande uit van UWV onafhankelijke juristen. Deze adviescommissie adviseert UWV in individuele gevallen over het besluit op bezwaar dat tegen de beslissing op het herzieningsverzoek is ingediend. In mijn brief van 13 januari 2011 (31 311, nr. 62) heb ik u gemeld dat hiertoe de adviescommissie Asscher-Vonk is ingesteld. In deze brief beschrijf ik tevens beknopt de belangrijkste werkzaamheden van de adviescommissie: het horen van personen die bezwaar hebben aangetekend, de inhoudelijke beoordeling van een bezwaarschrift en het vaststellen van het uiteindelijke advies. Op 1 februari 2011 is de adviescommissie gestart. Eind april 2012 heeft de adviescommissie het verslag van de werkzaamheden aan UWV aangeboden. Dit verslag en een cijfermatige verantwoording van UWV zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.1

Aantal ingediende bezwaarschriften

In totaal heeft de adviescommissie 551 zaken behandeld (zie tabel). In 315 van deze zaken betreft het een bezwaar dat betrokkene heeft aangetekend tegen de beslissing op het herzieningsverzoek.2 De adviescommissie heeft daarnaast advies uitgebracht in 188 lopende (hoger) beroepszaken. Betrokkenen zijn door de rechter in de gelegenheid gesteld zich te wenden tot de adviescommissie Asscher-Vonk (de bestuursrechter betrekt het standpunt van de adviescommissie bij de uitspraak).3 De adviescommissie heeft UWV voorts geadviseerd in 48 zaken, waarvan het bezwaar al voor aanvang van de herzieningsoperatie was ingediend.

Resultaten afhandeling bezwaarschriften

UWV heeft in alle gevallen het advies van de adviescommissie Asscher-Vonk overgenomen. Dit heeft tot de in onderstaande tabel weergegeven resultaten geleid.

Tabel: Afhandeling bezwaarzaken (absoluut en afgerond op hele procenten)

Bezwaar ingediend op beslissing herzieningsverzoek

315

58%

In (hoger) beroep lopende zaken

188

34%

Bij UWV lopende bezwaarzaken

48

9%

Totaal afgehandelde zaken

551

100%

– waarvan geheel gegrond

134

24%

– waarvan gedeeltelijk gegrond

153

28%

– waarvan ongegrond

221

40%

– waarvan niet ontvankelijk

22

4%

– waarvan ingetrokken

21

4%

De (gedeeltelijk) gegrond verklaarde bezwaarschriften vertegenwoordigen een totaalbedrag van € 3 376 240 aan opgelegde terugvordering en boete. Voor zover het geen lopende (hoger) beroepszaken zijn, waarbij de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht, stort UWV de betreffende bedragen, voor zover reeds geïnd, terug aan betrokkenen.

Kosten afhandeling van bezwaarzaken

De kosten voor de uitvoering van de afhandeling van bezwaarzaken bedragen € 4 955 000. Dit bedrag is opgebouwd uit het honorarium van de leden van de adviescommissie, de inzet van UWV-medewerkers en de kosten voor automatisering en huisvesting.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Zie brief van 30 mei 2011 (31 311, nr. 81) over de eindresultaten van de herzieningsoperatie.

X Noot
3

Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 15 maart 2011 (LJN BP7501).

Naar boven