Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 85, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 mei 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32134, 32424, 32465 en 32609-XIV heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) – 32781

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) – 32782

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten – 32783

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) – 32784

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) – 32785

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidseis en de betrouwbaarheidstoets – 32786

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) – 32787

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico – 32788

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Cijfers over annuleringen in reactie op CITT-jaarverslag 2010 – 19637-1420

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Opslag vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie – 25764-48

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de legionellapreventie – 27625-194

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rondom de aanpak van zoönosen – 28286-505

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afronding van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) – 28286-506

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op o.m. de berichtgeving inzake meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – 28345-113

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieprogramma criminele jeugdgroepen – 28684-319

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport Telefonische bereikbaarheid huisartsen nog steeds onder de maat – 29247-146

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de activiteiten en de subsidie aan de Stichting Duurzame Terugkeer (SDT) – 29344-80

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage behandeling burgerbrieven over het jaar 2010 van het ministerie van Financiën – 29362-188

minister van Financiën, J.C. de Jager – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2010 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) – 29362-189

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag Faunafonds 2010 – 29446-77

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over de Nederlandse implementatie van de EU-aanbeveling voor Integraal Kustzonebeheer – 30195-29

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport over alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs; het rapport over alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij hogeschool Inholland en het rapport over het onderzoek naar de kwaliteit en het niveau van de alternatieve afstudeertrajecten en bijbehorende reguliere afstudeertrajecten bij vijf opleidingen van hogeschool Inholland en een reactie op eerder ingediende moties inzake de kosten van hbo – 31288-167

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst – 31490-60

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering inzake het rapport Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002–2008 – 31910-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat – 32247-8

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief – 32288-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Juridische Dienst van de Raad inzake passenger name records – 32317-54

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op het bericht in de Telegraaf inzake Topambtenaren helpen reder prijs hooghouden – 32500-XII-73

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding IGZ Jaarbeeld 2010 – 32500-XVI-142

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nazending van de tabel in vraag 36 bij de antwoorden op de vragen over de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 32605, nr. 2) – 32605-5

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op openstaande vragen inzake de veiligheidstoestand van de zeewering nabij de kerncentrale te Borssele – 32645-7

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Strategie-, kennis- en innovatieagenda Defensie: anticiperen en innoveren in een veranderlijke wereld – 32733-3

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake modernisering Nederlandse diplomatie – 32734-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Reactie op verzoek commissie om onderzoek te doen naar de besteding van spoorbudgetten door ProRail – 2011Z10818

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 24 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissies RU en Defensie over het rapport Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter – 2011Z10915

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 24 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Antwoord verzoek commissie inzake belasting- en premiewetgeving BES en andere problemen t.g.v. de transitie – 2011Z10251

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 mei 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)