Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129344 nr. 80

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL EN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2011

Tijdens het algemeen overleg over vreemdelingenbewaring d.d. 26 januari 2011 (kamerstuk 19 637, nr. 1396), is u toegezegd dat u nader zult worden geïnformeerd over de activiteiten van, en de subsidie aan, de Stichting Duurzame Terugkeer (SDT).

Destijds is aangeven eerst de evaluatie van de SDT te willen afwachten die op dat moment werd verricht in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de subsidieverstrekker. Inmiddels zijn de resultaten van deze evaluatie bekend.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de SDT er niet in is geslaagd de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten te behalen.

De belangrijkste bevindingen in het rapport zijn:

  • de oprichting van de SDT heeft niet geleid tot het realiseren van additionele terugkeer;

  • de SDT heeft geen betrouwbaar en volledig beeld kunnen geven van het daadwerkelijk vertrek;

  • de opzet van de SDT was onvoldoende om tot goede samenwerking en resultaten te komen;

  • de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen waren niet met elkaar in overeenstemming;

  • de samenwerking tussen de verschillende organisaties binnen de SDT was niet optimaal als gevolg van onvoldoende vertrouwen en onduidelijkheid in de doelstellingen en activiteiten van de SDT;

  • de samenwerking met de DT&V was onvoldoende. In een convenant vastgelegde informatie werd en kon door de SDT niet worden geleverd.

Wij hebben over de evaluatie gesproken met de SDT. De SDT heeft aangegeven zich te herkennen in het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt. Hoewel de SDT ook heeft aangegeven dat er momenteel sprake is van aanzienlijke verbeteringen hebben wij besloten de subsidie aan de SDT te beëindigen. Gelet op de hoogte van de gevraagde subsidie in relatie tot de resultaten achten wij het onverantwoord om aan de SDT een aanvullende subsidie toe te kennen.

Overigens betekent de beëindiging van de subsidie aan de SDT niet dat daarmee ook de samenwerking met de maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van de SDT is opgezegd. Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij het draagvlak en het realiseren van (zelfstandige) terugkeer. Het blijft de inzet van dit Kabinet hen te betrekken bij terugkeer. Overleg over de toekomstige betrokkenheid van deze organisaties zal dan ook binnenkort aanvangen.

Het stoppen met de SDT betekent evenmin dat wordt afgestapt van het concept «duurzame terugkeer». Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er in de huidige vormen van terugkeerondersteuning verbeteringen mogelijk zijn. Mede op grond van de evaluatie van de SDT wordt daarom op dit moment gewerkt aan een nieuw kader voor (duurzame) terugkeer. Wij zullen hier in de brieven op respectievelijk het terrein van «Migratie en Ontwikkeling» en van «Terugkeer» verder op ingaan. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe kader zal zoals vermeld ook het maatschappelijk middenveld worden betrokken.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen