Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen (29689, nr. 286), te weten:

- de motie-Leijten over verhoging van de grens voor zak- en kleedgeld (29689, nr. 294);

- de motie-Jan de Vries c.s. over een gedragscode voor vrijwillige bewonersbijdragen (29689, nr. 295);

- de motie-Wolbert c.s. over onderzoek naar een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen (29689, nr. 296).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 294).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (29689, nr. 295).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert c.s. (29689, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven