Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over eergerelateerd geweld (30388, nr. 36), te weten:

- de motie-Karabulut over onder toezicht van jeugdzorg stellen van meisjes die uitgehuwelijkt dreigen te worden (30388, nr. 37);

- de motie-Arib/Azough over opvangplaatsen voor slachtoffers van eergerelateerd geweld (30388, nr. 38).

(Zie vergadering van 6 april 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Arib stel ik voor, haar motie (30388, nr. 38) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Karabulut (30388, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven