Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over babysterfte en 24-uurszorg, te weten:

- de motie-Arib c.s. over instellen van een college perinatale zorg (29323, nr. 77).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven