Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de mislukte aanslag op een vlucht van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit, te weten:

- de motie-De Roon over een mystery team dat de beveiliging van de burgerluchtvaart onderzoekt (29754, nr. 187).

(Zie vergadering van 6 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven