Aan de orde zijn de stemmingen over (aangehouden) moties, ingediend bij debatten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten:

- de motie-Gesthuizen over inzichtelijk maken dat buitenlandse leveranciers de fundamentele arbeidsrechten niet schenden (26485, nr. 76);

- de motie-Van Velzen/Gesthuizen over voorwaarden voor toegang tot het financieel buitenlandinstrumentarium (26485, nr. 90);

- de motie-Voordewind c.s. over een rechtsbijstandsfonds voor gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen (26485, nr. 91);

- de motie-Kalma c.s. over de gevolgen van een uitspraak van het NCP voor overheidssteun (26485, nr. 92).

(Zie vergaderingen van 17 december 2009 en 7 april 2010.)

De voorzitter:

De heer Kalma wenst zijn aangehouden motie (26485, nr. 92) te wijzigen. Deze motie is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven die overheidssteun ontvangen een inspanningsverklaring voor de OESO-richtlijnen moeten ondertekenen;

constaterende dat de regering heeft toegezegd dat, wanneer het Nationaal Contact Punt overtreding van de OESO-richtlijnen door bedrijven vaststelt, dat gevolgen kan hebben voor de gegeven overheidssteun;

overwegende dat uitspraken van het NCP niet altijd eenduidig zijn met betrekking tot de vraag of er overtreding van de OESO-richtlijnen heeft plaatsgevonden;

verzoekt de regering, in haar reacties op uitspraken van het NCP aan te geven welke gevolgen de uitspraak zal hebben voor verleende dan wel te verlenen overheidssteun voor het bedrijf in kwestie;

verzoekt de regering voorts om bij de andere OESO-lidstaten aan te dringen het Nederlandse voorbeeld te volgen en zich ervoor in te spannen daarover afspraken te maken bij de komende onderhandelingen over de update van de OESO-richtlijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Kalma, Van Gent, Voordewind, Ortega-Martijn, Gesthuizen en Jan Jacob van Dijk.

Zij krijgt nr. 93 (26485).

De motie-Van Velzen/Gesthuizen (26485, nr. 90) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven welke gebruikmaken van het financieel buitenlandinstrumentarium reeds verplicht worden om, op straffe van ontzegging van toegang tot dat instrumentarium, bij de eerste directe toeleverancier af te zien van gebruikmaking van kinderarbeid en dwangarbeid zoals is vastgelegd in twee van de vier fundamentele arbeidsrechten van de ILO;

constaterende dat op diverse niveaus wordt benadrukt dat bij gebruik van het financieel buitenlandinstrumentarium een consistente benadering ten aanzien van de vier fundamentele arbeidsrechten gewenst is, zoals ook in de motie Ortega-Martijn c.s. (31700, nr. 38) wordt gevraagd;

verzoekt de regering om een risicoanalyse voor ondernemingen wat betreft een mogelijk negatieve impact op de vier fundamentele arbeidsrechten als voorwaarde te stellen aan bedrijven voor toegang tot het financieel buitenlandinstrumentarium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van Velzen, Gesthuizen en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (26485).

De motie-Voordewind c.s. (26485, nr. 91) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voordewind, Ortega-Martijn, Kalma, Van Gent en Gasthuizen.

Zij krijgt nr. 95 (26485).

De motie-Gesthuizen (26485, nr. 76) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Gesthuizen en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 96 (26485).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen/Voordewind (26485, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen c.s. (26485, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind c.s. (26485, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kalma c.s. (26485, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven