Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kwaliteitseisen voor zorgboerderijen, te weten:

- de motie-Leijten over een vergunningenstelsel voor het starten van een zorgonderneming (30597, nr. 140);

- de motie-Jan de Vries over nader invullen van artikel 2.6.9 van de Regeling persoonsgebonden budget AWBZ (30597, nr. 142).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

In stemming komt de motie-Leijten (30597, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries (30597, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven