Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Ecofin Raad 16 en 17 april 2010 te Madrid - 21501-07-706

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van sportministers van 20-21 april 2010 - 21501-27-9

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Smart Regulation; a cleaner, fairer and more competitive Europe" - 21501-30-227

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad 22-23 april 2010 - 21501-31-205

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de in voorbereiding zijnde verdragen van 31 december 2009 - 23530-84

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Coöperatie en Verificatiemechanisme Bulgarije en Roemenië - 23987-108

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage NMa "Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB" - 24036-373

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake fraudepleging zorggeld bij instelling voor verstandelijk gehandicapten - 24170-104

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele op de Kernenergiewet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur - 25422-78

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geestelijke verzorging buiten de AWBZ-instelling - 25424-101

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Valysvervoer - 25847-87

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank - 26234-102

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de verdere behandeling van lopende JSF-zaken - 26488-230

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake bedrijfsschade door de boktor en eventuele vergoeding op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet - 27858-84

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van vertrouwelijke informatie over de NAVO n.a.v. het vragenuur van 6 april jl. inzake de capaciteitsbehoefte Training Mission - Afghanistan - 27925-389

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatierapport sportvisserij - 28286-387

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport Itinerant groups target stores in European Union van Detailhandel Nederland - 28684-273

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake begrotingssteun en schuldkwijtscheldingstrajecten - 29237-117

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage Project Wegwerken Archiefachterstanden - 29362-165

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen doorgifte informatie politie/CBR en termijnen educatieve maatregelen - 29398-217

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 20 - 29754-188

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst aanvullend Lijst van ingekomen stukkenpensioenstelsel; kabinetsinzet - 30413-142

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters voor fondsen - 30413-143

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang biogashubs in SDE - 31239-93

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IOB beleidsdoorlichting Wapenexportbeleid 2004-2008 - 31271-3

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending advies "Samen slimmer" - 31288-94

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Kennisfunctie Hoger Beroepsonderwijs - 31511-5

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording motie-Wiegman c.s. (31532, nr. 11) m.b.t. ondervoeding - 31532-38

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. inzake bescherming van de naam universiteit, etc. (31821, nr. 41) - 31821-78

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht verslag schriftelijk overleg inzake de reactie van de minister-president inzake het vastgoedproject van de kroonprins in Argentinië - 32123-I-24

 • minister-president, J.P. Balkenende - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2009 - 32123-V-79

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) - 32123-V-80

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Seksueel misbruik van minderjarigen - 32123-VI-91

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 31 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2009 - 32123-VII-65

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Sepotbeslissing OM NA inzake schietincident Curaçao (2007) - 32123-X-116

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Operationele inzetbaarheid helikopters - 32123-X-117

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport inzake het onderzoek naar de probiotica-studie - 32123-XVI-130

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet EU-Romatop in Córdoba - 32125-14

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport studiecommissie belastingstelsel - 32140-4

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie onderzoek schatkistbankieren voor decentrale overheden - 32362-1

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overige brieven

Advies Voortgangsrapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid van Actal - 29362-161

 • collegevoorzitter Actal, Eijck van S.R.A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling van de Raad voor Cultuur dat het advies over de culturele vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland, rond oktober zal worden uitgebracht - 31482-59

 • Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 32123-VIII-114

 • voorzitter van de Onderwijsraad, Wieringen van A.M.L. - 17 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ouders als partners" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 32123-VIII-115

 • voorzitter van de Onderwijsraad, Lijst van ingekomen stukkenWieringen van A.M.L. - 17 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het advies van Actal aan de minister-president inzake de Crisis- en herstelwet - 32127-35

 • collegevoorzitter Actal, Eijck van S.R.A. - 11 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidiariteitstoets Europees voorstel erfenissen en testamenten - 32184-1

 • Overig, voorzitter van de raad - 26 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (COM(2009)491def) - 32192-1

 • Overig, voorzitter van de raad - 23 september 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (COM(2009)551def) - 32218-1

 • Overig, voorzitter van de raad - 20 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming (COM(2009554def) - 32219-1

 • Overig, voorzitter van de raad - 20 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van de Kiesraad i.v.m. rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers - 32220-7

 • Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 16 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van de commissies SZW en BZK om Kamerstuk 31544, nr. 10 (kabinetsstandpunt richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid) niet controversieel te verklaren - 32333-13

 • voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jonker C.W.A. - 10 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van derden

Reactie m.b.t. de loonbelastingen en de AOW-plannen - 2010Z06247

 • P. de Wolf - 3 april 2010

 • Ter inzage gelegd op de Griffie

Naar boven