Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over bouwregelgeving, te weten:

- de motie-Vietsch c.s. over toezending aan de Kamer van de wijzigingen van het Bouwbesluit vóór toezending aan de Raad van State (28325, nr. 122).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Vietsch (CDA):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, ontvangen wij graag binnen een week, of volgende week, een brief van de regering waarin wordt aangegeven hoe deze motie wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven