Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over afval en verpakkingen, te weten:

- de motie-Boelhouwer c.s. over realisatie van de doelstelling voor kunststof verpakkingsafval van 42% in 2012 (30872, nr. 55);

- de motie-Boelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink over maatregelen voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal (30872, nr. 56);

- de motie-Neppérus over schrappen van de verpakkingsbelasting (30872, nr. 57);

- de motie-Poppe over de verwijderingsbijdrage per direct op nul stellen (30872, nr. 58);

- de motie-Vendrik over aantrekkelijker maken van hergebruik van materiaal (30872, nr. 59).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

De voorzitter:

De motie-Poppe (30872, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Poppe, Vietsch en Neppérus. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60 (30872).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Boelhouwer c.s. (30872, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink (30872, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Neppérus (30872, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Poppe c.s. (30872, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Poppe (SP):

Nu deze motie is aangenomen, wil ik graag binnen drie weken een brief van de regering over de resultaten van de uitvoering van de motie.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Vendrik (30872, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven