Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over afdracht van het bedrijfsleven naar aanleiding van deelname aan de ontwikkeling van de JSF, te weten:

- de motie-Van Velzen/Van Gent over het bindend vonnis van het Scheidsgerecht om 4,49% van de omzet af te dragen (26488, nr. 227);

- de motie-Van Velzen/Van Gent over het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie inzake vervanging F-16 (26488, nr. 228);

- de motie-Van Gent over afbestellen van de JSF-testtoestellen (26488, nr. 229).

(Zie vergadering van 7 april 2010.)

De voorzitter:

De motie-Van Gent (26488, nr. 229) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voortdurend gerapporteerd wordt over nieuwe kostenoverschrijdingen en vertragingen bij het JSF-project;

overwegende dat er niet nog meer belastinggeld in het JSF-project moet verdwijnen;

overwegende dat de huidige economische crisis bezuinigingen en prioriteitstelling op de korte en lange termijn vereist;

verzoekt de regering, de JSF-testtoestellen af te bestellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 231 (26488).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Van Gent (26488, nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Van Gent (26488, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gent (26488, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven