Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5251

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een schriftelijk overleg over actuele ontwikkelingen op het terrein van Q-koorts, te weten:

- de motie-Van der Vlies c.s. over niet meer ruimen van schijndrachtige melkgeiten en -schapen (28286, nr. 377);

- de motie-Van Gerven over een brief naar de Nederlandse natuurbeherende organisaties met een duidelijke richtlijn wat betreft Q-koorts (28286, nr. 378).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28286, nr. 377).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 378).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.