Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5239

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (babyverlof) (31071), en over:

- de motie-Sap over onderzoek naar betere toegankelijkheid van verlofregelingen (31071, nr. 15);

- de motie-Smilde/Ortega Martijn over voor 1 mei 2010 naar de Kamer sturen van het wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof (31071, nr. 16).

(Zie vergadering van 17 februari 2010.)

De voorzitter:

Mevrouw Agema wenst haar amendement op stuk nr. 10 in te trekken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid deelt de overwegingen van de indieners van het wetsvoorstel over het nut en de noodzaak van uitbreiding van het babyverlof. Daar zit dan ook niet zozeer ons probleem met dit wetsvoorstel. Wel hebben wij een probleem met het feit dat de indieners willen dat wij nu beslissen over het wetsvoorstel, en met de dekking ervan. Een premieverhoging, zoals de indieners voorstellen maar nog niet goed hebben geregeld – en het gaat hier jaarlijks om 110 mln. tot 125 mln. – zal op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten laste van andere posten gaan. Die posten geven de indieners niet aan. Wij hebben gisteren de indieners gevraagd om de stemming over hun wetsvoorstel aan te houden tot ommekomst van het wetsvoorstel over het hele palet aan verlofregelingen. Op dat moment kunnen wij eveneens allerlei andere wensen die door CDA, SP, D66, Partij van de Arbeid en hier dus GroenLinks met betrekking tot allerlei verlofregelingen zijn neergelegd, naast elkaar leggen en de juiste sociale en eerlijke keuzes maken. Wij betreuren het dat de indieners vasthouden aan stemming nu, want zo zijn wij gedwongen om vandaag tegen te stemmen, omdat een zorgvuldige afweging over onder andere een adequate dekking nu niet heeft plaatsgevonden.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap (31071, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smilde/Ortega-Martijn (31071, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.