Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering van de AWBZ, te weten:

- de motie-Leijten over afschaffen van het CIZ (30597, nr. 51);

- de motie-Van Miltenburg over onafhankelijk onderzoek naar de indicatiestelling in de AWBZ (30597, nr. 52);

- de motie-Van Miltenburg over het toezicht van de zorgkantoren op rechtmatige toekenning van pgb's (30597, nr. 53);

- de motie-Wolbert over een keurmerk voor commerciële zorgaanbieders (30597, nr. 54);

- de motie-Wolbert/Jan de Vries over overmaken van het toegekende pgb naar de budgethouder (30597, nr. 55);

- de motie-Jan de Vries c.s. over het schrappen van de verplichting tot registratie in minuten (30597, nr. 56);

- de motie-Jan de Vries/Wolbert over niet meer door een bemiddelingsbureau laten verzorgen van zowel de aanvraag, het budgetbeheer, de budgetverantwoording als de zorg (30597, nr. 57);

- de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Van Miltenburg over onderzoek door de Algemene Rekenkamer (30597, nr. 58).

(Zie vergadering van 19 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Jan de Vries c.s. (30597, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan de Vries, Wolbert, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Koşer Kaya, Van der Vlies, Leijten en Sap.

Zij krijgt nr. 59 (30597).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten (30597, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert (30597, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert/Jan de Vries (30597, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan de Vries c.s. (30597, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries/Wolbert (30597, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Van Miltenburg (30597, nr. 58, was nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven