Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Ulenbelt over een verschil in uitleg van de passage over ontslagrecht in het Najaarsakkoord 2008, te weten:

- de motie-Ulenbelt over intrekking van het wetsvoorstel "limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst" (31897, nr. 1).

(Zie vergadering van 19 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Ulenbelt (31897, nr. 1) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ulenbelt en Nicolaï. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2 (31897).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ulenbelt/Nicolaï (31897, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven