Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over mogelijke verlaging van de pensioenen, te weten:

- de motie-Kant over een nieuwe ministeriële regeling voor publicatie (31371, nr. 141);

- de motie-Tony van Dijck over het tot en met 2011 garanderen van de pensioenen (31371, nr. 142).

(Zie vergadering van 17 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31371, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven