Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over liberalisering van de postmarkt, te weten:

- de motie-Graus over afzien van volledige liberalisering van de postmarkt per 1 april 2009 (30536, nr. 92);

- de motie-Gesthuizen over een arbeidsovereenkomst met de daarbij behorende sociale rechten (30536, nr. 93);

- de motie-Gesthuizen over een minimumloon in de gehele postsector (30536, nr. 94);

- de motie-Vos over de naleving van de Wet op het minimumloon in de postsector (30536, nr. 97);

- de motie-Vos c.s. over ex-antemededingingstoezicht door de OPTA (30536, nr. 98);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok over een passende herbestemming van panden waar postkantoren waren gevestigd (30536, nr. 99).

(Zie vergadering van 17 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Vos (30536, nr. 97) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afgesproken is dat op 1 oktober 2012 80% van de postverspreiders een arbeidsovereenkomst zal hebben;

constaterende dat tevens afgesproken is dat vanaf de liberalisering het percentage postverspreiders dat met een arbeidsovereenkomst werkt, zal toenemen;

overwegende dat dit betekent dat alle werkgevers in de postsector zullen moeten gaan voldoen aan de eisen die de Wet op het minimumloon stelt;

overwegende dat het van belang is om te weten of dat ook daadwerkelijk gebeurt;

verzoekt de regering om de Arbeidsinspectie de naleving van de Wet op het minimumloon scherp te controleren in de postsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 101 (30536).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Vroonhoven stel ik voor, haar motie (30536, nr. 99) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (30536, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (30536, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (30536, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vos (30536, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (30536, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven