Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) (31354), en over:

- de motie-Ten Hoopen/Vos over oneerlijke concurrentie binnen het hoger onderwijs en onderzoek (31354, nr. 27);

- de motie-Vos over het niet laten stijgen van tarieven, belastingen en leges (31354, nr. 28);

- de motie-Vos over het aanpakken van probleemmarkten (31354, nr. 29);

- de motie-Graus over een verhoging van zowel kwalitatief als kwantitatief toezicht (31354, nr. 30).

(Zie vergadering van 17 maart 2009.)

De voorzitter:

Het amendement-Vos (stuk nr. 25) is ingetrokken.

De motie-Ten Hoopen/Vos (31354, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sector hoger onderwijs en onderzoek geen onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel Markt en Overheid;

van mening dat het hoger onderwijs en onderzoek vanwege zijn specifieke karakteristieken een bijzonder gecompliceerde sector is, waardoor het niet bij voorbaat duidelijk is waar publieke belangen ophouden en commerciële belangen beginnen;

constaterende dat een deel van de ingediende klachten over oneerlijke concurrentie de afgelopen jaren afkomstig is uit het hoger onderwijs en onderzoek en betrekking heeft op het bekostigde onderwijs;

van mening dat er momenteel onvoldoende gegevens voorhanden zijn om aan de klachten uit het hoger onderwijs en onderzoek conclusies te verbinden;

verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de omvang van oneerlijke concurrentie binnen het hoger onderwijs en onderzoek en de vraag naar de wenselijkheid om delen van het hoger onderwijs en onderzoek onder de wet Markt en Overheid te brengen en de resultaten van dit onafhankelijke onderzoek te betrekken bij de evaluatie van het wetsvoorstel Markt en Overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (31354).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (31354, nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Elias (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ten Hoopen/Vos (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 32 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vos (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De heer Elias heeft verzocht om op dit moment een stemverklaring te mogen afleggen. Ik bied hem daartoe de gelegenheid.

De heer Elias (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Zo-even is het amendement op stuk nr. 32 van PvdA en CDA aangenomen op de wet die valse concurrentie door de overheid met de kleine ondernemer om de hoek moet tegengaan. Dit wijzigingsvoorstel trekt het tapijt onder de wet volledig weg. CDA-collega Ten Hoopen heeft dat in het debat ook eerlijk toegegeven. Een gemeente kan nu zelf gaan bepalen of het in het algemeen belang is dat door een gemeentedienst oneerlijk wordt geconcurreerd met plaatselijke bedrijven. De oorspronkelijke wet wilde dat marktmisbruik centraal aanpakken. Daar blijft nu niets meer van over. In de toelichting op het amendement stond zelfs dat gemeenten de wet facultatief konden verklaren. Die toelichting is schielijk herschreven omdat dat toch wat al te dol werd, maar de wijziging van de wetsartikelen is gewoon blijven staan.

Daarnaast vindt mij fractie het principieel onjuist dat hierover achter de schermen maanden lang is gesteggeld. Hoezo parlementaire zelfreflectie? Aan symboolwetgeving heeft het land niks en het midden- en kleinbedrijf ook niks. De VVD-fractie zal daarom met overtuiging tegen deze uitgeklede wet stemmen.

De heer Ten Hoopen (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit een politieke stemverklaring is. De heer Elias gebruikte mijn naam en gebruikte daar ook nog een bepaalde duiding bij. Ik heb steeds betoogd dat de wet zoals die er nu ligt, dus inclusief het amendement, een versterking is op lokaal niveau. Ik wil niet het debat heropenen, maar het is ook een versterking dat ondernemers op dat punt hun rechten behouden. Met andere woorden, als de heer Elias een stemverklaring aflegt, mijn naam gebruikt en daar ook een mening aan hangt, dan graag wel de juiste citaten gebruiken.

De voorzitter:

Ik zie dit maar als een persoonlijk feit, dat lijkt mij het handigst. De essentie van een persoonlijk feit, mijnheer Elias, is dat daar op dit moment verder niet op kan worden gereageerd. Ik zal overigens nog eens met u doornemen hoe het zit met stemverklaringen. Wellicht had dit dan voorkomen kunnen worden!

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wenst geacht te worden te hebben gestemd tegen het amendement-Elias op stuk nr. 19.

De voorzitter:

Waarvan akte!

In stemming komt het gewijzigde amendement-Elias/Aptroot (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden Voorzittervan de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ten Hoopen (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Elias/Aptroot (stuk nr. 39, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 39 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Elias/Aptroot (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vos/Ten Hoopen (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 38 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vos/Ten Hoopen (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Ten Hoopen/Vos (stuk nrs. 32, I tot en met III), het gewijzigde amendement-Ten Hoopen (stuk nr. 33), de amendementen-Vos/Ten Hoopen (stuk nrs. 38, I tot en met III) en het gewijzigde amendement-Vos/Ten Hoopen (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Hoopen/Vos (31354, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vos (31354, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31354, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven