Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over slachtofferbeleid (31101, nr. 2), te weten:

- de motie-Fritsma/De Roon over conservatoire beslaglegging voor het schadeverhaal ten behoeve van slachtoffers (31101, nr. 5);

- de motie-Fritsma/De Roon over conservatoire beslaglegging bij verdenking van misdrijven met een geldboete van de vierde categorie (31101, nr. 6).

(Zie vergadering van 18 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Fritsma/De Roon (31101, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma/De Roon (31101, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven