Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma - 31896

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 19 maart 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet Luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlandse grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven). - 31898

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 20 maart 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de Kwalificatierichtlijn - 19637-1258

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Razeb) van 16 maart 2009 - 21501-02-884

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 maart 2009 te Brussel - 21501-07-652

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 30 maart 2009 - 21501-33-218

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vrijstelling deelnemers truckruns - 21501-33-219

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele gezinsministersbijeenkomst 4-5 februari te Praag - 21501-34-117

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 6 en 7 april 2009 - 23490-549

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlands drugsbeleid tijdens CND bijeenkomst in Wenen - 24077-229

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport "Werkwijze commissies van toezicht" van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-325

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de jaarrapportage vervanging F-16 - 26488-154

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schoolverlatersonderzoek Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) - 26695-62

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang integrale aanpak schoolverzuim - 26695-63

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Orbis - 27295-135

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisinvesteringsagenda (KIA) - 27406-142

 • minister-president, Balkenende J.P. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

EU-markttoelating ggo's en sociaaleconomische aspecten - 27428-131

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatierapport Partners voor Water 2 - 27625-132

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de missie in Afghanistan - 27925-330

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Q-koorts en blauwtong - 28286-266

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Analyse op het aantal ganzen in relatie tot mest- en ammoniakbeleid - 28385-131

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Chinese criminaliteit in Nederland - 28684-206

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen - 28741-16

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport "Doorlichting Cluster Reclassering Bouman GGZ" - 29270-27

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnen wetgeving onvolledige AOW - 29389-16

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse bijdrage aan de NAVO-operatie Allied Protector ter bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië - 29521-93

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit over een Nederlandse militaire eenheid aan de VN/AU vredesmissie in Darfur - UNAMID - 29521-94

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 - 29538-100

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over de vertraging in de vaststelling van het conceptkwaliteitskader voor de hulp in het huishouden in de Wmo - 29538-101

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording Kamervraag over stoppen met de politieopleiding door aspiranten van Turkse en Marokkaanse afkomst - 29628-119

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording Kamervraag over "korpsen zitten niet te wachten op hoogopgeleide rechercheurs" - 29628-120

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

250 meter Nettenvrije kustzone - 29675-66

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stimuleringsmaatregelen waarden democratische rechtsstaat - 29754-144

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De risico's van buitenlandse financieringen aan moskeeën n.a.v. de motie Van Toorenburg-Dijsselbloem (31200-XI, nr. 65) en de wegwijzer Facadepolitiek n.a.v. de motie Van Raak (29754, nr. 113) - 29754-145

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brief FNV n.a.v. het persbericht betreffende de kabinetsreactie op het advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw - 29817-41

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Legalisatie- en verificatiebeleid van buitenlandse brondocumenten - 29831-6

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beter Geregeld Domein Lagere Regelgeving Spoor - 29893-79

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Monitoringonderzoek duurzaam inkopen - 30196-52

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Elektronisch inzamelen van handtekeningen bij een raadgevend referendum - 30372-32

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak Tuchtcollege kindermishandeling - 31015-35

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording Kamervragen NO Structuurvisie Randstad 2040 - 31089-29

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording openstaande vragen AO Inburgering d.d. 19 februari jongstleden - 31143-41

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invoeringstraject studiekeuzegesprekken - 31288-51

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag Onderwijsraad over vroegselectie - 31289-54

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere uitwerking Financiële-verhoudingswet - 31327-10

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werktijdverkorting - 31371-143

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen economische crisis voor de landbouwsector - 31371-145

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Nationaal Historisch Museum - 31495-3

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vastzetsystemen voor rolstoelen in rolstoelbussen - 31521-18

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Elias over begrijpelijk taalgebruik bij de overheid - 31579-19

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Gent over de Bon Futuro gevangenis te Curaçao - 31700-IV-35

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Versterking executie strafvonnissen - 31700-VI-111

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31734-5

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31750-10

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige misdrijven in het buitenland - 31753-11

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Vendrik en Madlener over voortschrijdende inzichten op klimaatterrein - 31793-7

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31804-18

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen naar aanleiding van het AR-rapport over zwerfjongeren (31827) - 31827-3

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota Overgewicht - 31899

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Internationaal verdrag ter bestrijding van dopinggebruik bij sport, met bijlagen; Parijs, 19 oktober 2005 - 31900-(R1879)-1

 • minister van Buitenlandse Lijst van ingekomen stukkenZaken, Verhagen M.J.M. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Wet kinderopvang en tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie - 2009Z04748

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Doorgeleide brief m.b.t. verzoek om gesprek met minister van VWS - 2009Z04918

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Vergoeding van het geneesmiddel acetylcysteïne - 2009Z04935

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake een geschil met Pretium Telecom - 2009Z05063

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brief aan de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband inzake de arbeidsduur van artsen in opleiding tot specialist - 2009Z05254

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EEG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) (31894);

b. de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (31893);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Algemene commissie voor Jeugd en Gezin gezamenlijk:

 • - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet (31890).

Naar boven