Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het ontslagrecht en de participatietop, te weten:

- de motie-Nicolaï c.s. over vereenvoudiging van het ontslagrecht (29544, nr. 92);

- de motie-Koşer Kaya over afschaffing van het duale ontslagstelsel (29544, nr. 93).

(Zie vergadering van 21 juni 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (29544, nr. 93) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (29544, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven