Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijke opvang, te weten:

- de motie-Agema over het opnieuw strafbaar stellen van de "trias vagabundica" (29325, nr. 15);

- de motie-Van Velzen over een onderzoek naar de besteding van de middelen in de maatschappelijke opvang (29325, nr. 16);

- de motie-Van Velzen over het in delen kunnen aflossen van boetes door ex-daklozen (29325, nr. 17);

- de motie-Van Velzen over vervangende woonruimte voor mensen die uit huis worden gezet (29325, nr. 18);

- de motie-Van Velzen over het niet opleggen van boetes voor "buitenslapen" (29325, nr. 19).

(Zie vergadering van 21 juni 2007.)

De voorzitter:

De motie-Van Velzen (29325, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de maatschappelijke (nood-) opvang niet altijd genoeg plaats is voor alle dak- en thuislozen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met gemeenten en hun te verzoeken om hun plaatselijke verordening zodanig te wijzigen dat buitenslapen, zolang er onvoldoende capaciteit is in de (nood)opvang, geen overtreding vormt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (29325).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Agema (29325, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (29325, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (29325, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (29325, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen (29325, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven