Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget) (30912), en over:

- de motie-Langkamp/Dibi over inkomensafhankelijke kinderbijslag (30912, nr. 17);

- de motie-Langkamp/Dibi over een geïntegreerde inkomensafhankelijke regeling (30912, nr. 18);

- de motie-Langkamp/Dibi over de gevolgen van omzetting van een budget per gezin naar een budget per kind (30912, nr. 19);

- de motie-Langkamp/Dibi over een eenmalige kinderbonus (30912, nr. 20);

- de motie-Sterk c.s. over het in de wet opnemen van de hoogte van het kindgebonden budget (30912, nr. 21).

(Zie vergadering van 21 juni 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Sterk c.s. (stuk nr. 21) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Artikel 1 wordt zonder stemmingen aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Blok (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het eerste lid van artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Sterk c.s. (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Sterk c.s. (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde tot en met het zesde lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 tot en met 7 worden zonder Voorzitterstemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 16, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 7a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik constateer dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De artikelen 8 tot en met 12 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Langkamp/Dibi (30912, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp/Dibi (30912, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp/Dibi (30912, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp/Dibi (30912, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven