Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Ruimtelijk Planbureau (RPB) over de RPB-studie "Vele steden maken nog geen Randstad" (31082, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, met het verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven