Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95) (31069);

Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen) (31079);

Wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen (31080).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake aanstelling van een politiek assistent (30800-III, nr. 14);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

een, Wijziging van het op 27 februari 1995 te Stockholm totstandgekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning; Stockholm, 24 januari 2006 (31081, R1830);

een, inzake toetsingsconferentie van het Non-proliferatie Verdrag (30800-V, nr. 103);

vijf, van de minister van Justitie, te weten:

een, inzake de erkenning en tenuitvoerlegging voorwaardelijke straffen en alternatieve sancties (22112, nr. 542);

een, over de incassoactiviteiten van de Stichting Musicopy(30800-VI en 30800-XIII, nr. 96);

een, inzake actie op ingediende motie-Van der Staaij c.s. (30800-VI, nr. 97);

een, over een verzamelwet Vereenvoudiging vergunningen (30959, nr. 11);

een, inzake antwoorden mondelinge vragen bij behandeling over het Rijksjaarverslag (31031, nr. 15);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de recente incidenten op het terrein van dierenrechtenactivisme (30800-VI en 29754, nr. 98);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake reactie op slootverklaring bijeenkomst op Aruba (30945, nr. 5);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de deelname aan een review van hogere onderwijsbeleid aan de OESO (30800-VIII, nr. 146);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de knelpunten leerlinggebonden financiering (29736, nr. 46);

een, van de minister van Financiën, inzake de kabinetsreactie op het rapport van de Monitoring Commissie inzake Corporate governance, hedgefondsen en private equity (31083);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

een, ten geleide van verslag van de EU-ministers van Defensie (RAZEB) (21501-02, nr. 758);

een, over de mogelijke misstanden van gesprekken met gedetineerden Irak (23432, nr. 228);

een, over de stand van zaken oprichting van de Nationale Sigint Organisatie (27925, nr. 253);

vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

een, ten geleide van de agenda voor de Milieuraad in Luxemburg (21501-08, nr. 246);

een, ten geleide van verslag van de Informele Milieuraad in Essen (21501-08, nr. 247);

een, inzake reactie van het kabinet op het Groenboek marktconforme instrumenten (22112, nr. 541);

een, inzake redactie op de gegevens rapportage van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) (28089, nr. 18);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

een, inzake reactie op de rapportage van de extern toezichthouder van de AWV Eigen Haard (29453, nr. 64);

een, inzake antwoorden op vragen van het algemeen overleg over de Wet inburgering in het buitenland (29700, nr. 41);

een, inzake beantwoording vragen van het lid Pechtold over de geplande nieuwbouw van het Europol hoofdkantoor in Den Haag (30178, nr. 3);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

een, over de financiële consequenties vertraging van de start van het commercieel vervoer over de HSL-Zuid (22026, nr. 268);

een, inzake wijziging van het Voertuigreglement (30800-XII, nr. 75);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

een, over het uitstel van drie maanden invoering transparante tariefstructuur (25910, nr. 68);

een, over de ingekomen ideeën filevermindering (30800-XII, nr. 74);

een, van de minister van Economische Zaken, over het debat wetsvoorstel "Informatie uitwisseling ondergrondse netten)" (30475, nr. 32);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van Jaarverslag 2006 van de Centrale Commissie voor de Statistiek (30800-XIII, nr. 68);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

een, over of het wenselijk is de "Verordening fokken van de TSE-ongevoelige schapen 2004" van het Productschap voor Vee en Vlees te handhaven (29863, nr. 18);

een, over belemmeringen rondom het duurzaam innoveren van de veehouderij (30800-XIV, nr. 109);

zes, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

een, ten geleide van de agenda van de informele bijeenkomst Raad voor Werkgelegenheid (21501-31, nr. 128);

een, over o.a. richtlijn aanvullende pensioenen (21501-31, nr. 129);

een, ten geleide van tweede deelonderzoek over inkomens- en arbeidsmarktpositie (26448, nr. 336);

een, inzake antwoord op de vraag van het lid Ulenbelt over de stand van zaken over het ontslagrecht (29544, nr.91);

een, over een maatschappelijk debat over pensioenen (30413, nr. 98);

een, ten geleide van de oprichting van enkele beheerstichtingen ten behoeve van wettelijk verplichte certificering op arboterrein (30993, nr. 3);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, over de terugbetaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (31066, nr. 7);

zes, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

een, ten geleide van het jaarbericht 2006 van de Nationale Drug Monitor (24077, nr. 196);

een, inzake reactie op de brief van de G27 (24077, nr. 197);

een, inzake besluit tot wijziging van het Besluit donorregister (28140, nr. 42);

een, over de uitkomsten onderzoek naar het verloop van de DBC-declaraties (29248, nr. 38);

een, ten geleide van reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (29323, nr. 29);

een, inzake informatie aan het Kortschrift "Invloed van de farmaceutische industrie op behandelrichtlijnen" (29359, nr. 102);

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

een, over het programma Erfgoed van de Oorlog (20454 en 25839, nr. 85);

een, inzake beantwoording vragen van het lid Van Miltenburg over de AWBZ-belemmering uitvoeren van de voorgenomen pilots (26631 en 29538, nr. 215);

een, inzake reactie op de brief van de Mezzo over mantelzorgondersteuning (30169, nr. 7);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (29815, nr. 105);

drie, van het presidium, te weten:

een, inzake brief van de voorzitters van de vaste commissie voor Europese Zaken en van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets van de leden Waalkens en Van Dijk inzake ingediende motie-Ten Broeke c.s. over verbetering van de controle op Europese wetgeving (21501-20, nr. 360);

een, inzake het vragen van advies aan de Onderwijsraad over het onderwerp "leermiddelen van de 21ste eeuw" (30800-VIII, nr. 145);

een, over de Studie Randstad (31082);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Bescherming van natuurgebieden (31074);

een, van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, ten geleide van aanbieding voortgangsbrief over de voortgang in het uitvoeren van onze onderzoeksopdracht (31007, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voortgangsinformatie toezeggingen Tweede Kamer;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

een, over der uitgesproken speech vergadering van de Algemene Onderwijsbond;

een, ten geleide van afschrift van brief aan de Universiteit van Amsterdam Lijst van ingekomen stukkenover financiering Schakelprogramma's;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Verzoek beleidsreactie op schriftelijke vragen van het lid Depla;

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

een, inzake reactie op brief Stichting van de Arbeid inzake aanbeveling "Toekomst voor laaggeletterde";

een, inzake afschrift van brief Alodo;

een, ten geleide van afschrift van brief LVO;

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

een, inzake beantwoording van vragen tijdens het AO Aanleg en onderhoud wegen;

een, inzake reactie op de brief van Martinair Vliegschool te Lelystad;

een, inzake toezegging overzicht maatregelen V&W Raad voor Transportveiligheid (1996-2006);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake uitnodiging Participatietop;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

een, inzake het CVZ-advies dyslexie;

een, over het uitstel reactie "Griepvaccinatie herziening van de indicatiestelling".

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van H.J. Leugs, over o.a. de armoe en de gezondheidszorg in Nederland.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

De Voorzitter, de eerste en de tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking) (31084);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (31085).

Naar boven