Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wet werk en bijstand, te weten:

- de motie-Fritsma over uitsluiting van bijstand van degenen die de boerka bij het verrichten van arbeid niet achterwege willen laten (30545, nr. 20);

- de motie-Fritsma over intrekking van de bijstandsuitkering bij geweld tegen een medewerker van de sociale dienst (30545, nr. 21);

- de motie-Karabulut over het in kaart brengen van de gemeentelijke regelingen voor alleenstaande ouders in de bijstand (30545, nr. 22);

- de motie-Karabulut over vrijlating van bijverdiensten van schoolgaande of studerende kinderen van alleenstaande ouders in de bijstand (30545, nr. 23);

- de motie-Karabulut over handhaving van de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders nadat hun schoolgaand of studerend kind 18 jaar wordt (30545, nr. 24);

- de motie-Nicolaï/Spekman over een korting op de uitkering van sollicitanten die niet zijn aangenomen mede vanwege het dragen van een boerka (30545, nr. 25);

- de motie-Nicolaï/Fritsma over thematisch onderzoek bij fraudebestrijding (30545, nr. 26);

- de motie-Nicolaï over een onderzoek naar ontheffing van de sollicitatieplicht (30545, nr. 27).

(Zie vergadering van 20 juni 2007.)

In stemming komt de motie-Fritsma (30545, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (30545, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (30545, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (30545, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (30545, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Spekman (30545, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Fritsma (30545, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï (30545, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven