Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (30918), en over:

- de motie-Omtzigt/Heerts over het individueel benaderen van mensen zonder zorgverzekering (30918, nr. 14);

- de motie-Omtzigt/Heerts over een oplossing voor mensen met een betalingsachterstand (30918, nr. 15);

- de motie-Omtzigt/Heerts over een masterplan voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en buitenlandse verzekerden in Nederland (30918, nr. 16);

- de motie-Van Gerven over verruiming van de grens voor de gemeentelijke collectieve zorgverzekering tot 130% van het sociaal minimum (30918, nr. 17);

- de motie-Van Gerven over het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar (30918, nr. 18);

- de motie-Agema over het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar voor mensen met een bijstandsuitkering (30918, nr. 19);

- de motie-Heerts/Omtzigt over het niet verstrekken van de zorgtoeslag aan wanbetalers (30918, nr. 20).

(Zie vergadering van 20 juni 2007.)

De voorzitter:

Mevrouw Agema verzoekt, eerst te stemmen over haar motie op stuk nr. 19, alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. De motie vraagt om wijziging van het voorstel bij nota van wijziging. Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Agema (30918, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Het amendement-Omtzigt (stuk nr. 12) is ingetrokken.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel zal het aantal wanbetalers van de zorgpremie niet doen afnemen. Dit wetsvoorstel doet niets om te voorkomen dat mensen in de situatie van wanbetalen geraken. Onze motie om in ieder geval de allerarmsten te behoeden voor wanbetaling mocht echter niet op steun van de Kamer rekenen.

Het enige voordeel dat wij nog in de wet zien, is het voornemen van de minister om na 1 januari 2009 de zorgtoeslag te gebruiken om de premieschuld te delgen. Dat is mager, maar het is ten minste iets. Daarom zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

De artikelen I tot en met X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Heerts/Omtzigt (30918, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een groot aantal wanbetalers is die bewust niet de premie betalen van de verplichte zorgverzekering en dit ook niet willen;

overwegende dat dit in strijd is met de solidariteit die nodig is voor deze publiek opgedragen verzekering;

overwegende dat dit ten koste gaat van diegenen die wel netjes premie betalen;

verzoekt de minister, in overleg met de staatssecretaris van Financiën de nodige maatregelen te treffen die het mogelijk maken dat de zorgtoeslag niet meer zal worden verstrekt indien een verzekerde een premieschuld heeft van ten minste zes maandpremies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (30918).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Heerts (30918, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Heerts (30918, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Heerts (30918, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (30918, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (30918, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heerts/Omtzigt (30918, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven