Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (30909), en over:

- de motie-Van Hijum c.s. over het uitkeren van ziekengeld over de zaterdag en de zondag (30909, nr. 12).

(Zie vergadering van 20 juni 2007.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 11) tot het doen vervallen van onderdeel A.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IIA tot en met III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De motie-Van Hijum c.s. (30909, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van artikel 29, lid 2, BW, het UWV aan uitzendkrachten en andere werknemers ("vangnetters") bij kortdurend ziekteverzuim geen ziektegeld over de zaterdagen en zondagen uitkeert;

overwegende dat de zaterdag en zondag voor uitzendkrachten en mensen die in ploegendienst werken, reguliere werkdagen kunnen zijn;

verzoekt de regering om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het UWV de bevoegdheid te geven om aan uitzendkrachten en andere werknemers óók over zaterdag en zondag ziekengeld uit te keren, mits dit voor hen reguliere werkdagen zijn, en de Kamer hierover voor 1 oktober 2007 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (30909).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Hijum c.s. (30909, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven