Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen) (30959), en over:

- de motie-Aptroot over intrekking van de Zondagswet (30959, nr. 8);

- de motie-Aptroot over intrekking van de Winkeltijdenwet (30959, nr. 9);

- de motie-Aptroot over vermindering van het aantal vergunningstelsels (30959, nr. 10).

(Zie vergadering van 14 juni 2007.)

De artikelen I tot en met X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren is een tegenstander van de 24-uurs economie. In die zin vinden wij het goed dat de overheid beperkingen stelt. Wij zijn echter ook voorstander van een strikte scheiding van kerk en Staat en individuele vrijheid voor de burger. In die zin vinden wij het niet passend dat een religieuze rustdag uitgangspunt is van wetgeving tot inperking van het economische verkeer. Om die reden zullen wij vóór intrekking van de Zondagsweg stemmen, want wetgeving moet los staan van religieuze gronden.

In stemming komt de motie-Aptroot (30959, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (30959, Voorzitternr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (30959, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven