Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (30800 XVI), te weten:

- de motie-Kant over vergoeding van hoortoestellen per oor (30800 XVI, nr. 90).

(Zie vergadering van 6 februari 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven