Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie (30522), en over:

- de motie-Donner c.s. over een voorstel tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie (30522, nr. 10);

- de motie-Donner/Neppérus over bijstelling van de regelgeving (30522, nr. 11).

(Zie vergadering van 14 februari 2007.)

In stemming komt het amendement-Donner c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Dit moment leent zich ervoor om de heer Donner te feliciteren. Het is waarschijnlijk zijn enige amendement en een persoonlijk hoogtepunt.

(geroffel op de bankjes)

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Donner c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IA tot en met II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Donner c.s. (30522, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Donner/Neppérus (30522, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven