Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over discriminatie, te weten:

- de motie-Teeven over één aangewezen coördinerend bewindspersoon voor het beleidsveld van discriminatiebestrijding (30950, nr. 3);

- de motie-Jasper van Dijk over het opnemen van discriminatie in de Arbeidsomstandighedenwet (30950, nr. 4);

- de motie-Jasper van Dijk over een eenduidig systeem van aangifte en registratie van discriminatiezaken bij Nederlandse politiekorpsen (30950, nr. 5);

- de motie-Fritsma/Teeven over opheffing van de Commissie Gelijke Behandeling (30950, nr. 6);

- de motie-Dibi over een landelijke voorlichtingscampagne inzake mogelijkheden voor melding van discriminatie (30950, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Staaij (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie-Fritsma/Teeven over de opheffing van de Commissie Gelijke Behandeling. De SGP-fractie is het niet eens met alle overwegingen in die motie. Men kan zich naar ons oordeel niet verzetten tegen een uitspraak of de werkwijze van de commissie omdat het resultaat niet overeenstemt met de verwachting. Het probleem is dan immers te wijten aan de regels die daaraan ten grondslag liggen.

De SGP-fractie is het wel eens met het dictum van deze motie, dat ertoe strekt de Commissie Gelijke Behandeling op te heffen. Zij is immers steeds tegenstander geweest van het mandaat en de bevoegdheid van deze commissie, nauw verbonden met de wetgeving die daaraan ten grondslag ligt. Daarom zullen wij toch voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Teeven (30950, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30950, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30950, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma/Teeven (30950, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (30950, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven