Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over:

  • - de motie Kant over vergoeding van hoortoestellen per oor (30800-XVI, nr. 90);

  • - de brief van het Presidium over de evaluatie van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (30953, nr. 2).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van 8 maart aanstaande:

  • - de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (30865, nrs. 7 tot en met 20);

  • - het wetsvoorstel Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet adviesstelsel justitie in verband met de permanente instelling van de commissie auteursrecht (30868);

  • - het wetsvoorstel Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (28238);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling (30513);

  • - het wetsvoorstel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523).

Ten slotte stel ik voor, bij het voor hedenmiddag geagendeerde spoeddebat over problemen bij de Belastingdienst en de dienst Toeslagen spreektijden te hanteren van 3 minuten per fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben zojuist een algemeen overleg over de Milieuraad gehad en ik zou het verslag daarvan graag vanmiddag op de plenaire agenda hebben. Aangezien de Milieuraad dinsdag plaatsvindt, is het goed dat wij ook vandaag nog over de moties kunnen stemmen.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Beseffend welke kant die moties opgaan, heb ik er geen behoefte aan. Als de heer Duyvendak het standpunt van de regering echter wil beïnvloeden, moet het debat inderdaad vandaag gehouden worden. Om die principiële reden steun ik zijn aanvraag.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO aan de agenda van vandaag toe te voegen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Poppe.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Ik heb vannacht nog wat na liggen tobben over het algemeen overleg van gisteren over het asbestschip de Otapan. Ik verzoek u, vanmiddag nog een VAO te agenderen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Aptroot.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Wij hebben recent een rapportage ontvangen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de PBO's. Vorige week hebben wij daarover een algemeen overleg gehad. Ik heb nog even gedubd over mijn aanvraag: een VAO of een spoeddebat. Zo'n laatste dag voor een reces vind ik dat eigenlijk heel lastig, zeker ook met de wisseling van kabinet. Ik heb een brief ontvangen van de SER aan de secretarissen van de bedrijfslichamen van 16 oktober, waarin volstrekt andere informatie staat dan hetgeen de minister ons heeft laten weten in het algemeen overleg en in de rapportage. Er zou wel degelijk iets mis zijn. Betalingen aan met name de vakbonden zouden worden achtergehouden. Ik vraag om een brief waarin de minister reageert op de inhoud van de brief van de SER aan de secretarissen van de product- en bedrijfschappen. Waarom heeft hij die informatie niet aan de Kamer gemeld en heeft hij juist een positief beeld geschetst? Het is mogelijk dat hij de Kamer onvolledig en misschien zelfs onjuist heeft geïnformeerd. Ik zou die brief graag binnen twee weken ontvangen, zodat wij het meteen na het reces kunnen oppakken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven