Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken) (30578).

(Zie vergadering van 14 februari 2007.)

De artikelen I en II en onderdeel A van artikel III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 9)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jansen (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Heugten c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Heugten c.s. (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E tot en met I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven